Boots on the ground
agio legal logotype white

Publiek & bestuursrecht

Agio is uw partner m.b.t. tot alle aspecten van het publiek en bestuursrecht in de drie Gewesten en heeft ruime ervaring in het begeleiden van de meest complexe en uitdagende projecten in alle sectoren en in alle procedures die daarmee verband houden: (gemengde) stadsontwikkelingsprojecten, infrastructuurprojecten van (boven)lokaal niveau, residentieel, verkavelingen, KMO-ontwikkelingen, hernieuwbare energie (windturbines, zonnepanelen, enz.), kleinhandel, logistiek, vrije tijd, hotels, zorg, industrieel, enz.

engineer team working in wind turbine farm. Renewable energy with wind generator by alternative energy concept.

Omgevingsrecht en vastgoedontwikkeling – zie tabblad “omgevingsrecht en vastgoedontwikkeling” .

Overheidsopdrachten – zie pagina “overheidsopdrachten”

Onteigeningsrecht – begeleiding in het kader van onteigening door de overheid of minnelijke verwerving van gronden om onteigeningsprocedures te vermijden.

Grondwettelijk recht – advies over grondwettelijk en Europeesrechtelijk beschermde grondrechten, bijstand in procedures voor het Grondwettelijk Hof.

Energierecht – advisering m.b.t. het regelgevend kader en het beleid (o.a. de regulatoren) rond energie.

Milieustrafrecht – Een particulier, onderneming of organisatie kan worden geconfronteerd met gevallen van milieuvervuiling of milieuschade. Mogelijk lijdt u zelf schade door een milieurechtelijke inbreuk die werd begaan door een andere partij. Agio staat u bij in alle zaken die verband houden met inbreuken tegen het milieurecht.

Ambtenarenrecht – advies inzake regelgeving omtrent de rechtspositie van ambtenaren (statutair / contractueel), benoemingen, bevorderingen, functionering, tuchtprocedures, ordemaatregelen, enz.

Tuchtrecht  – begeleiding in het kader van tuchtprocedures in diverse beroepsgroepen (o.a. ambtenaren, gerechtsdeurwaarders, notarissen, advocaten, vastgoedmakelaars, politieambtenaren, enz.).

Domeingoederenrecht – advies en begeleiding bij het sluiten en betwisten van exclusieve overeenkomsten aangaande administratiefrechtelijke (domeinconcessies en domeinvergunningen) en privaatrechtelijke gebruiksrechten (recht van erfpacht, recht van opstal, erfdienstbaarheden, enz.) op publiek en privaat domein.

Algemeen (economisch) publiek- en bestuursrecht – advies aan elke overheid en private partij met betrekking tot alle thema’s van (economisch) publiek- en bestuursrecht (gemeente (Decreet Lokaal Bestuur), provincie (Provinciedecreet), regionaal en federaal, verzelfstandiging (autonome gemeentebedrijven,…), algemeen publiek- en bestuursrecht (openbaarheid van bestuur, administratief toezicht en procedures, privacy, enz.)).

Litige – Wij staan u bij in alle procedures: bestuursrechtelijke procedures en rechtscolleges, burgerlijk en strafrechtelijke procedures (o.a. Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State,  Grondwettelijk Hof, Europese rechtscolleges, enz.).

Vastgoedontwikkeling en vastgoedtransacties – bijstand bij alle juridische aspecten verbonden aan vastgoedontwikkeling en vastgoedtransacties (due diligence, enz.) in alle sectoren.