Boots on the ground
agio legal logotype white

Publiek & bestuursrecht

Agio is uw partner met betrekking tot alle aspecten van het publiek en bestuursrecht in de drie Gewesten.

Agio Legal heeft het publiek en bestuursrecht in de drie Gewesten perfect onder de knie. We hebben ruime ervaring in het begeleiden van de meest complexe en uitdagende projecten in alle sectoren en in alle procedures die daarmee verband houden.

Denk aan (gemengde) stadsontwikkelingsprojecten, infrastructuurprojecten van (boven)lokaal niveau, residentieel, verkavelingen, KMO-ontwikkelingen, hernieuwbare energie (windturbines, zonnepanelen, enz.), kleinhandel, logistiek, vrije tijd, hotels, zorg, industrieel en nog veel meer. Dus lees verder voor een gedetailleerd overzicht.

publiek recht en bestuursrecht

Contacteer ons nu voor:

 • Omgevingsrecht en vastgoedontwikkeling – Zie “omgevingsrecht en vastgoedontwikkeling”.
 • Overheidsopdrachten – Zie “overheidsopdrachten”.
 • Onteigeningsrecht – Dit houdt in de begeleiding in het kader van onteigening door de overheid of minnelijke verwerving van gronden om onteigeningsprocedures te vermijden.
 • Grondwettelijk recht – We geven advies over grondwettelijk en Europeesrechtelijk beschermde grondrechten, bijstand in procedures voor het Grondwettelijk Hof.
 • Energierecht – Advisering m.b.t. het regelgevend kader en het beleid (o.a. de regulatoren) rond energie.
 • Milieustrafrecht – Een particulier, onderneming of organisatie kan worden geconfronteerd met gevallen van milieuvervuiling of milieuschade. Mogelijk lijdt u zelf schade door een milieurechtelijke inbreuk die werd begaan door een andere partij. Agio staat u bij in alle zaken die verband houden met inbreuken tegen het milieurecht.
 • Ambtenarenrecht – We bieden advies inzake regelgeving omtrent de rechtspositie van ambtenaren (statutair / contractueel), benoemingen, bevorderingen, functionering, tuchtprocedures, ordemaatregelen, enz.
 • Tuchtrecht  – We bieden begeleiding in het kader van tuchtprocedures in diverse beroepsgroepen (o.a. ambtenaren, gerechtsdeurwaarders, notarissen, advocaten, vastgoedmakelaars, politieambtenaren, enz.).
 • Domeingoederenrecht – We geven advies en begeleiding bij het sluiten en betwisten van exclusieve overeenkomsten aangaande administratiefrechtelijke (domeinconcessies en domeinvergunningen. We bieden ook advies voor privaatrechtelijke gebruiksrechten (recht van erfpacht, recht van opstal, erfdienstbaarheden, enz.) op publiek en privaat domein.
 • Algemeen (economisch) publiek- en bestuursrecht – We bieden advies aan elke overheid en private partij met betrekking tot alle thema’s van (economisch) publiek- en bestuursrecht. We doen dit op niveau van gemeente (Decreet Lokaal Bestuur), provincie (Provinciedecreet), regionaal en federaal, verzelfstandiging (autonome gemeentebedrijven,…), algemeen publiek- en bestuursrecht (openbaarheid van bestuur, administratief toezicht en procedures, privacy, enz).
 • Litige – Wij staan u bij in alle procedures. Dit houdt in bestuursrechtelijke procedures en rechtscolleges, burgerlijk en strafrechtelijke procedures (o.a. Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State,  Grondwettelijk Hof, Europese rechtscolleges, enz.).
 • Vastgoedontwikkeling en vastgoedtransacties – We bieden bijstand bij alle juridische aspecten verbonden aan vastgoedontwikkeling en vastgoedtransacties (due diligence, enz.) in alle sectoren.