Disclaimer

Het gebruiken van de website www.agiosolutions.eu geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de hierna uiteengezette gebruiksvoorwaarden van de website. Indien u één of meer gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, kan u van de website geen gebruik maken.

De website behoort toe aan en wordt beheerd door AGIO (hierna gedefinieerd).

“AGIO” : betekent AGIO Legal BV, met zetel te 2180 ANTWERPEN, Bist 47, met ondernemingsnummer 0544.553.941 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).

“AGIO”: AGIO is een multidisciplinaire groepering bestaande uit:
(i) BV Agio Legal, met zetel te 2180 ANTWERPEN, Bist 47, met ondernemingsnummer 0544.553.941;
(ii) BV Agio Capital, met zetel te 2180 ANTWERPEN, Bist 47, met ondernemingsnummer 0549.903.292; en

(iii) BV Agio Group, met zetel te 2180 ANTWERPEN, Bist 47, met ondernemingsnummer 0892.231.338.

1. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De gegevens vermeld op deze website kunnen enkel worden gebruikt als algemene informatie. De informatie kan niet als een persoonlijk of professioneel advies beschouwd worden. AGIO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou ontstaan door het gebruik van de website of op basis van via de website ter beschikking gestelde informatie.

Door het gebruik van de website verbindt de gebruiker van de website zich ertoe:

de veiligheid van de Agio website niet te schenden of in het gedrang te brengen;
geen inbreuk te maken op de rechten van Agio of enige andere derde. Deze rechten omvatten onder meer, de intellectuele rechten in de ruime betekenis en de rechten die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer.
AGIO houdt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

2. WEBSITES VAN DERDEN EN HYPERLINKS

De AGIO website kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten die geen eigendom zijn van AGIO. De hyperlinks en verwijzingen worden zuiver ter informatie en voor een goede gebruikservaring ter beschikking gesteld. Het gebruik van de websites van derden is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de eigenaren en beheerders van deze websites. AGIO kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze websites. De hyperlinks of verwijzingen impliceren evenmin enige steun of verband met de sites, organisaties, natuurlijke personen of rechtspersonen die deze websites beheren.

3. INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van AGIO. De informatie die op de website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook.

4. AANSPRAKELIJKHEID

AGIO levert bijzondere inspanningen om de op deze website gegeven informatie zo veel als mogelijk aan te vullen en up-to-date te houden teneinde u op een zo nauwkeurig mogelijke wijze te informeren. Het is evenwel steeds mogelijk dat bepaalde informatie niet meer met de werkelijkheid overeenstemt. Wij vragen uw begrip hieromtrent.

AGIO verstrekt geen enkele waarborg aangaande de veiligheid van de website. Dit geldt ook voor eventuele virussen en computerfraude. De bezoeker dient er zich bewust van te zijn dat aan het gebruik van internet bepaalde risico’s verbonden zijn. Elke schade, zoals onder meer maar niet uitsluitend, schade aan hardware of software van de bezoeker die voortvloeit uit een bezoek aan onze site, kan bijgevolg niet verhaald worden aan AGIO, tenzij dit te wijten is aan opzet, grove fout of bedrog vanwege AGIO.

Indien deze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van strijdig zou worden bevonden met enige wettelijke bepaling, dan zal de aansprakelijkheid van AGIO beperkt zijn tot het wettelijk toegelaten minimum.

5. OVERTREDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gebruiker van de website verbindt zich ertoe Agio en elke andere derde te vergoeden voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die AGIO of een derde ingevolge het handelen of verzuim van de gebruiker in overtreding van deze gebruiksvoorwaarden zou lijden.

6. OVERIGE BEPALINGEN

Mochten één of meerdere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden nietig, niet afdwingbaar of ongeldig zijn, dan tast deze nietigheid, niet afdwingbaarheid of ongeldigheid de afdwingbaarheid en de geldigheid van de overige bepalingen en van het overblijvende gedeelte van de gebruiksvoorwaarden niet aan.

Bepalingen die door nietigheid aangetast of ongeldig zouden zijn, blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is.

AGIO neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Gebruikers van de website worden verzocht de privacy policy van AGIO op de website te consulteren.

De AGIO website bevat cookies, waarvoor toestemming wordt gevraagd en informatie wordt verleend voorafgaand aan het bezoeken of gebruiken van de website, via de cookie policy op de website.

7. BELGISCH RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van enig geschil zijn exclusief de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen bevoegd.