Nieuw jaar, nieuwe regels en drempelbedragen voor overheidsopdrachten

Sinds 1 januari 2024 moet rekening worden gehouden met onderstaande drempels bij het plaatsen van een overheidsopdracht, dit zowel bij publicatie van een overheidsopdracht of concessie in het Bulletin der Aanbestedingen, desgevallend Publicatieblad van de Europese Unie, als bij uitnodiging van deelnemers om een offerte in te dienen, indien geen voorafgaande bekendmaking verplicht is.

Voor de klassieke sectoren gelden onderstaande drempels:

  • Leveringen en diensten (centrale overheden zoals federale aanbestedende overheden): 143.000 euro (i.p.v. 140.000 euro);
  • Leveringen en diensten (decentrale overheden): 221.000 euro (i.p.v. 215.000 euro);
  • Werken: 5.538.000 euro (i.p.v. 5.382.000 euro).

Voor de speciale sectoren (water-, energie-, vervoer- en postsector) en de sector defensie en veiligheid gelden dan weer onderstaande drempels:

  • Leveringen en diensten: 443.000 euro (i.p.v. 431.000 euro);
  • Werken: 5.538.000 euro (i.p.v. 5.382.000 euro).

Voor de concessies wijzigen de drempels als volgt:

  • Werken en diensten: 5.538.000 euro i.p.v. 5.382.000 euro.

Vervolgens wordt ook het drempelbedrag voor het gebruik van de plaatsingsprocedure ‘onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking’ in de zin van artikel 41, §1, 1°, a) van de Overheidsopdrachtenwet gewijzigd en wordt bepaald in klassieke sectoren op 143.000 euro (i.p.v. 140.000 euro), respectievelijk 443.000 euro (i.p.v. 431.000 euro) voor het gebruik van de plaatsingsprocedure ‘onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging’ in geval van speciale sectoren. De drempelbedragen voor overheidsopdrachten van beperkte waarde (aanvaarde factuur) (30.000 euro in klassieke sectoren en in speciale sectoren) en opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten (750.000 euro in klassieke sectoren en 1.000.000 euro in speciale sectoren) blijven ongewijzigd.

Hierdoor wordt de drempel voor de verplichting om te overwegen om de opdracht in percelen op te delen in de zin van artikel 58 van de Overheidsopdrachtenwet ook gewijzigd naar 143.000 euro (i.p.v. 140.000 euro).

Alle voornoemde drempels zijn exclusief btw en gelden tot 31 december 2025.

Deze wijziging is ingevoerd door enerzijds het MB van 13 december 2023 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en anderzijds het KB van 17 december 2023 tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, dit als gevolg van de Europese gedelegeerde verordeningen nr. 2023/2495, 2023/2496, 2023/2497 en 2023/2510 van de Europese Commissie van 15 november 2023, zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 16 november 2023.

Agio Legal helpt u graag verder bij de toepassing van deze nieuwe drempelbedragen !

Ive Van Giel (i.vangiel@agio.legal) en Charlotte Persoons (c.persoons@agio.legal)