Boots on the ground
agio finance logotype white

Bedrijfsrevisor – Audit & Assurance

Als bedrijfsrevisor zijn we een onafhankelijke en onpartijdige economische en financiële deskundige.

Tot onze opdracht behoort onder meer het waarmerken van financiële staten, zoals vermeld in het wetboek van vennootschappen. Onze gespecialiseerde diensten zijn soms bij wet verplicht, bijvoorbeeld wanneer een externe audit gevraagd wordt. Maar u kunt ons ook op vrijwillige basis inroepen.

Bij elke opdracht respecteren wij de internationale geldende standaarden. Onze handtekening geeft de gebruiker de garantie dat uw informatie betrouwbaar is voor verdere verwerking en analyse.

Contacteer ons nu voor:

Controle van de jaarrekening

De wet schrijft voor dat grote ondernemingen en vzw’s een bedrijfsrevisor moeten inschakelen die onpartijdig en onafhankelijk de jaarrekening controleert en attesteert. De gebruikers van de jaarrekening baseren hun beslissingen en evaluaties immers op deze financiële informatie. Als commissaris is de controle van de jaarrekening de voornaamste opdracht van Vyvey & Co. Onze audit over uw financiële verslaggeving bevestigt dat deze een getrouw beeld geeft van de werking en het gevoerde beleid van de onderneming. Wij toetsen uw verslaggeving met de toepasselijke standaarden van opmaak, zowel nationaal als internationaal. Zo bekleden we een sleutelrol als vertrouwenspersoon voor alle betrokken belangengroepen.

 

Wettelijke opdrachten

Om het economische verkeer te beschermen, bepaalt de wet dat belangrijke gebeurtenissen in een vennootschap een bijzonder nazicht en verslaggeving door een bedrijfsrevisor vragen. U kan hierbij denken aan:

  • inbreng in natura: vermogen gaat over naar de organisatie in ruil voor aandelen in dezelfde organisatie;
  • quasi-inbreng: binnen 2 jaar na oprichting verkoopt een oprichter, vennoot, zaakvoerder of bestuurder vermogen aan de organisatie, tegen een vergoeding van minstens 10% van het kapitaal;
  • omzetting van de ene vennootschapsvorm naar een andere juridische vorm;
  • vereffening van de vennootschap: de vennoten/aandeelhouders zetten de vennootschap definitief stop;
  • fusie/splitsing: de onderneming herorganiseert haar activiteiten door samen te gaan met een andere onderneming of door haar bestaande structuur op te delen. De vennoten/aandeelhouders van de bestaande organisaties ruilen hun aandelen in voor aandelen in de nieuwe structuur. Als bedrijfsrevisor brengen wij een bijzonder verslag uit over deze ruil.

 

Contractuele opdrachten

Als erkend bedrijfsrevisor kunnen we attestaties afleveren aan overheid, banken, leveranciers en andere instanties. Deze opdrachten zijn meestal gedefinieerd in overeenkomsten of omschrijven we samen met u. Ook binnen uw organisatie voeren wij specifieke opdrachten uit, zoals een check van uw boekhouding, analyse van en advies over boekhoudkundige of financiële vraagstukken en audits van uw interne administratie of controle.

Kortom: heeft u nood aan een onpartijdige en deskundige visie op een financieel-economisch onderwerp, dan kunt u rekenen op onze bedrijfsrevisoren. Een revisor inzetten voor een audit of een doorlichting is heel gangbaar,  juist door zijn deskundigheid en onafhankelijkheid.