Decreetswijziging kleinhandelsvestigingsbeleid

Op vrijdag 12 januari 2024 werd door de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit met de datum van inwerkingtreding van diverse bepalingen (artikelen 4 en 6) van het nieuwe Decreet van 7 juli 2023 tot wijziging van het Omgevingsvergunningsdecreet en het Decreet Kleinhandelsvestigingsbeleid bepaald. Deze datum van inwerkingtreding voor de artikelen 4 en 6 is 4 maart 2024. De nieuwe definitie van het begrip “kleinhandelsgeheel” was reeds van kracht vanaf 14 dagen na publicatie van voormeld Decreet op 8 augustus 2023 in het Belgisch Staatsblad. Dit alles heeft enkele belangrijke en concrete gevolgen.

Nieuwe definitie kleinhandelsgeheel

Van een kleinhandelsgeheel is thans enkel sprake als aan volgende definitie is voldaan:

“Een geheel van kleinhandelsbedrijven binnen eenzelfde gebouw of in aaneengesloten bebouwing waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen samen verkregen werd, ongeacht of:

a)    de kleinhandelsbedrijven zich op één perceel of op elkaar aansluitende percelen bevinden;
b)    dezelfde persoon de ontwikkelaar, eigenaar of uitbater van de kleinhandelsbedrijven is;”

Deze definitie was reeds in werking getreden.

Indien een site uit diverse gebouwen bestaat, dienen deze diverse gebouwen – ook op eenzelfde site – als afzonderlijke kleinhandelsgehelen te worden beschouwd (voorzover en voor zolang de gebouwen meerdere kleinhandelsbedrijven omvatten; een gebouw dat slechts één kleinhandelsbedrijf bevat is een kleinhandelsbedrijf en geen “kleinhandelsgeheel”). Dit is dus anders dan voorheen, waar de volledige site in zijn geheel conform de vroegere definitie een “kleinhandelsgeheel” was.

Herkwalificatie van rechtswege m.b.t. “andere goederen” (voormalige categorie 4): treedt in werking vanaf 4 maart 2024

Op 4 maart 2024 treedt art. 4 in werking, wat betekent dat vanaf die dag alle goederen die in categorie 4 werden vergund dienen te worden geherkwalificeerd tot:

  • Verkoop van vervoers- en transportmiddelen (4°);
  • Verkoop van volumineuze goederen die niet vallen onder de categorieën, vermeld in punt 1° tot en met 4° (dus categorieën 1, 2, 3 en de nieuwe categorie 4 zoals bovenaan vermeld);
  • Verkoop van niet-volumineuze goederen die niet vallen onder de categorieën, vermeld in punt 1° tot en met 4° (dus categorieën 1, 2, 3 en de nieuwe categorie 4 zoals bovenaan vermeld).

Art IVG 20240125

Categorie “4” “andere goederen” bestaat dus niet meer en wordt op dat moment van rechtswege geherkwalificeerd tot één of meerdere van voormelde categorieën. Volumineuze goederen zijn goederen waarvan de som van de hoogte, de breedte en de diepte minimaal 2,5 meter of meer bedraagt.  In de parlementaire voorbereiding staat te lezen dat als op dezelfde fysieke plek in de handelszaak twee categorieën worden aangeboden (bijvoorbeeld voeding in rekken boven niet-volumineuze goederen), de “hoofdzaak” dient te worden gehanteerd.

Vergunningsplicht voor opsplitsing: treedt in werking vanaf 4 maart 2024

Ook is vanaf 4 maart 2024 voor het opsplitsen van een kleinhandelsbedrijf van meer dan 400m², ongeacht of het zich in een handelsgeheel bevindt of niet, een voorafgaande omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten vereist. Het betreft hier de opsplitsing van kleinhandelszaken groter dan 400 vierkante meter in een aantal kleinere kleinhandelsbedrijven (Parl. St. Vl. Parl.  2022-2023,1692/1, 18-19).

 

Hieronder het uitvoeringsbesluit, de nota aan de Vlaamse Regering, alsook de twee nieuwe aanvraagformulieren:

Uitvoeringsbesluit.pdf

Nota aan Vlaamse Regering.pdf

Bijlage 1.pdf

Bijlage 2.pdf

Agio Legal helpt u graag verder bij de toepassing van deze nieuwe bepalingen met betrekking tot het decreet Kleinhandelsvestigingsbeleid!

Ive Van Giel                   Tjörven Masil

Advocaat-Partner         Advocaat

i.vangiel@agio.legal    t.masil@agio.legal