Boots on the ground
Team
agio legal logotype white

Tom Toremans

Partner Agio Legal

Tom Toremans is advocaat sinds 2006. Hij was in 2013 mede-oprichter van het voormalige Ligé Advocaten, dat in 2022 is samengegaan met Agio Legal.

Tom is specialist in complexe geschilvoering. Hij begeleidt ondernemers in het oplossen van geschillen in de ruime context van het ondernemingsrecht en in verschillende sectoren.

Naast zijn advocatenpraktijk is Tom altijd academisch actief gebleven in het procesrecht. Hij heeft tal van publicaties in wetenschappelijke uitgaven op zijn naam staan, alsook enkele monografieën over onderzoeksmaatregelen.

Naast zijn reguliere procespraktijk is Tom ook faillissementscurator bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen. Voor de Artikelsgewijze commentaar handels- en economisch recht becommentarieert hij al enkele jaren wetsartikelen inzake faillissementsprocedure. Tom adviseert ook cliënten in de ruime insolventiecontext (zoals aansprakelijkheden in dit verband).

Onder meer door zijn academische focus op het gerechtelijk deskundigenonderzoek is Tom zeer beslagen in (technische) bouwgeschillen. Hij legt hij zich ook toe op de redactie van contracten in het kader van vastgoedontwikkeling en vastgoedtransacties.

Tom is erkend bemiddelaar en voert ook geregeld gerechtelijke bemiddelingsopdrachten uit.

 

Diploma’s en opleidingen

Basisopleiding bemiddeling, uitstroommodule burgerlijke en handelszaken, Universiteit Antwerpen, 2019

Master in het vennootschapsrecht, KULeuven-KUBrussel, 2011 (grote onderscheiding)

Postacademische opleiding curator-vereffenaar, KULeuven-Universiteit Antwerpen, 2009

Master in de communicatiewetenschappen, Universiteit Antwerpen, 2007 (vrij programma)

Licentiaat in de rechten, Universiteit Antwerpen, 2006 (grote onderscheiding)

Licentiaat Germaanse Taal- en Letterkunde (Nederlands-Duits), KULeuven, 2002 (grote onderscheiding)

Certificaat van de Filosofische Academie, KULeuven, 2002 (onderscheiding)

 

Professionele werkervaring

2019 – heden: erkend bemiddelaar (gerechtelijk bemiddelaar)

2013 – heden: Vennoot Lige Advocaten / Agio Legal

2013 – heden: Ondernemingsrechtbank Antwerpen, faillissementscurator

2011 – 2012: Ambos NBGO Advocaten, senior medewerker litigation

2007 – 2011: Linklaters LLP Antwerpen en Brussel, medewerker litigation

2006 – 2007       Schoups, medewerker litigation bouwrecht

Academische werkervaring

2008 – heden: Universiteit Antwerpen, vrijwillig wetenschappelijk medewerker, procesrecht

2009 – 2012: KULeuven, praktijkassistent bijzondere contracten

2009 – 2010: Universiteit Antwerpen, assistent familiaal procesrecht

2005 – 2006       Aspirant-assistent gerechtelijk recht

Talenkennis

Moedertaal Nederlands

Vloeiend in Engels, (Braziliaans) Portugees en Duits

Noties in Frans

Publicaties (selectie)

Gerechtelijk deskundigenonderzoek

 1. Toremans, S. Thiré en Ph. Termote, Gerechtelijk deskundigenonderzoek, Mechelen, Kluwer, 2011, 604 p.
 2. Toremans, “Art. 875bis, 962, 963, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 980, 982, 983 Ger.W.“, Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Mechelen, Kluwer, 2012, losbl.
 3. Toremans, “Art. 977, 984, 985 en 986”, Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Mechelen, Kluwer, 2013, losbl.
 4. Toremans en F. Dupon, “Over de tegenspraak, de mededeling van stukken en de bescherming van het zakengeheim tijdens het gerechtelijk deskundigenonderzoek”, TBO 2013, 85-88.
 5. Toremans e.a., “Tussengeschillen in verband met de bewijsvoering” (met name het gerechtelijk deskundigenonderzoek), Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, Mechelen, Kluwer, 2013, losbl.
 6. Toremans, “De temporele voorwaarden gekoppeld aan het verzoek tot wraking van de gerechtsdeskundige” (noot onder Cass. 6 maart 2014), TBO 2014, 140-143.
 7. Toremans, “Artikel 976, tweede lid Ger.W. en het recht om na een gerechtelijk deskundigenonderzoek voor de rechter nog technische opmerkingen te formuleren” (noot onder Arbh. Bergen 9 juli 2014), P&B 2015, 34-35.
 8. Toremans, “De gedwongen tussenkomst vóór en na het ‘voorlopig advies’ van de gerechtsdeskundige: toelaatbaarheid van de tussenkomst (artikel 812, eerste lid Ger.W.) en tegenwerpbaarheid van het deskundigenonderzoek (artikel 981, eerste lid Ger.W.)” (noot onder Cass. 30 januari 2015), RW 2014-15, 593-596.
 9. Toremans, “Artikel 987, 988, 989, 990, 991, 991bis Ger.W.”, Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Mechelen, Kluwer, 2015, losbl.
 10. Toremans, “Enkele beschouwingen over de volledigheid van het deskundig verslag, de eedformule en de controle van de rechter op de antwoordplicht van de deskundige” (noot onder Cass. 20 maart 2015), TBO 2015, 209-2012.
 11. T. Toremans en D. Wijnen, “Jurisprudentiële temperingen op het verbod van overdracht van rechtsmacht in het kader van het gerechtelijk deskundigenonderzoek” (noot onder Cass. 28 april 2015 en Cass. 10 juni 2010), P&B 2016, 190-194.
 12. Toremans, “De authentieke bewijswaarde van vaststellingen van de gerechtsdeskundige terug van weggeweest” (noot onder Cass. 22 oktober 2013), TBO 2016, 27-30.
 13. Toremans, “De begroting van de staat van ereloon en kosten van de vervangen gerechtsdeskundige” (noot onder Pol. Brussel 16 november 2015), P&B 2016, 163-166.
 14. Toremans, “De procedurele gevolgen van de neerlegging van het eindverslag van de gerechtsdeskundige” (noot onder Cass. 26 januari 2017), TBO 2017, 29-32.
 15. Toremans, “De coördinerende deskundige: een commentaar op artikel 964 Ger.W.”, TBO 2018, 357-377.
 16. Toremans, “De geldboete voor procesrechtmisbruik gepleegd in het kader van het gerechtelijk deskundigenonderzoek” (noot onder Brussel 8 juni 2018), P&B 2019, 69-71.
 17. Toremans, “De nietigheid van het niet-ondertekende eindverslag van de gerechtsdeskundige voor en na Potpourriwet I” (noot onder Cass. 12 april 2018), P&B 2019, 55-58.
 18. Toremans, “Omtrent de aanduiding en wijziging van de partij die de kosten van de gerechtsdeskundige moet voorschieten en de vervroegde terugbetaling ervan op basis van artikel 19, derde lid Ger.W.” (noot onder Rb. Brussel 26 juni 2018), TBO 2019, 271-276.
 19. Toremans, “De saisine van de rechter voor vorderingen omtrent het verloop van het gerechtelijk deskundigenonderzoek na neerlegging van het eindverslag” (noot onder Cass. 3 mei 2019 en Vz. Orb. Antwerpen, afdeling Antwerpen van 21 juni 2019), P&B 2019, 218-221.
 20. Toremans, “De toverformule van artikel 980 Ger.W.: de procedure die op tegenspraak wordt wanneer de versteklatende partij aan het gerechtelijk deskundigenonderzoek deelneemt” (noot onder Rb. Waals-Brabant 5 februari 2018), P&B 2019, 230-235.
 21. Toremans, “Het belangenconflict van de gerechtsdeskundige als wrakingsgrond en zijn meldplicht in geval van twijfel over zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid”, P&B 2020, 3-10.
 22. Toremans, “De gerechtsdeskundige als procespartij in het geding waarin hij werd aangesteld”, P&B 2021, 203-219.
 23. Toremans, De gerechtsdeskundige. Nationaal register, deontologie en tucht, Antwerpen, Intersentia, 2024, te verschijnen.

Overlegging van stukken en schriftelijke verklaringen

 1. Toremans, “De overlegging van een niet-gematerialiseerd stuk op basis van de artikelen 871 en 877 Ger.W.” (noot onder Kh. Antwerpen 19 januari 2017), P&B 2017, 241-244.
 2. Toremans, Overlegging van stukken. Overlegging van schriftelijke verklaringen, Mechelen, Kluwer, 2019, 156 p.

Betekening

 1. Toremans, ”Rechtsmisbruik en bedrog bij betekening van procesakten en de primauteit van de processtukken” (noot onder Cass. 10 mei 2012), RW 2012-13, 1213-1215.
 2. Toremans, “De nietigheid van de betekening aan de procureur des Konings wegens kennis van de woon- of verblijfplaats van de geadresseerde”, RW 2013-14, 163-169.
 3. Toremans, “De verzachting van de nietigheid wegens de verkeerde betekeningswijze door toepassing van de nietigheidsleer (art. 860 e.v. Ger.W.)” (noot onder Cass. 27 september 2013 en 9 januari 2014), P&B 2014, 113-114.
 4. Toremans, “De aanvang van procestermijnen in geval van opeenvolgende kennisgevingen en betekeningen” (noot onder Cass. 6 mei 2013 en 21 februari 2014), RW 2014-15, 980-982.

Procesrecht diversen

 1. Toremans, “De bewijslast van de informele ‘mededeling’ tijdens de instaatstelling van het civiele geding” (noot onder Cass. 4 december 2006), RW 2006-07, 1522-1524.
 2. Toremans, “Het in een procedure te laat inroepen van de verjaring als afstand van verjaring” (noot onder Antwerpen 15 juni 2009), RW 2009-10, 932-933.
 3. Gibens en T. Toremans, “De rechterlijke appreciatiebevoegdheid inzake kosteloze rechtsbijstand”, RW 2010-11, 218-227.
 4. Toremans, “Artikel 875 Ger.W.”, Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Mechelen, Kluwer, 2019, losbl.
 5. Toremans, “Artikel 871bis Ger.W.”, Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Mechelen, Kluwer, 2020, losbl.
 6. Toremans e.a., Focus op burgerlijke rechtspleging, Kluwer, Mechelen, 2022.

Procesrecht en insolventierecht

 1. Toremans en P. Termote, “Artikel 666 Ger.W.”, Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Kluwer, Mechelen, 2016, losbl.
 2. Toremans, “De inhoud van de kennisgeving van het vonnis dat de verschoonbaarheid van de gefailleerde weigert en de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden” (noot onder Cass. 29 januari 2016), P&B 2016, 66-68.
 3. Toremans en C. Van Aalst, “De toetsing van de voorwaarden voor kosteloze rechtsbijstand in het kader van een faillissement naargelang de relevante materiële procespartij” (noot onder Cass. (bureau voor rechtsbijstand) 12 januari 2017), P&B 2017, 182-184.
 4. Toremans, “Artikel XX.2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1 WER”, Commentaar Handels- en economisch recht., Mechelen, Kluwer, 2021, losbl.
 5. Toremans en P. Termote, “Artikel XX.6 WER”, Commentaar Handels- en economisch recht, Mechelen, Kluwer, 2021, losbl.
 6. Toremans, “Artikel XX.15, 105-109, 242 WER”, Commentaar Handels- en economisch recht, Mechelen, Kluwer, 2022, losbl.
 7. Toremans, “Artikel XX.133, 146, 148, 151, 152 WER”, Commentaar Handels- en economisch recht, Mechelen, Kluwer, 2023, losbl.
 8. Toremans, “Artikel XX.12-14, 133, 146, 148, 151, 152 WER”, Commentaar Handels- en economisch recht, Mechelen, Kluwer, 2023, losbl.
 9. Toremans, “Artikel XX.14/1 WER: een onderzoeksmaatregel ter bestrijding van misbruik in het kader van insolventieprocedures”, TIBR 2023, afl. 1, RL-1-17.
 10. Toremans, “Artikel XX.118-119 WER”, Commentaar Handels- en economisch recht, Mechelen, Kluwer, 2023, losbl.
 11. Toremans, “Artikel XX.97/1-6 WER”, Commentaar Handels- en economisch recht, Mechelen, Kluwer, 2024, losbl., te verschijnen.
 12. Toremans, “Artikel XX.100, 109/1 WER”, Commentaar Handels- en economisch recht, Mechelen, Kluwer, 2024, losbl., te verschijnen