Publicaties Procesrecht

BetekeningT. Toremans, ”Rechtsmisbruik en bedrog bij betekening van procesakten en de primauteit van de processtukken” (noot onder Cass. 10 mei 2012), RW 2012-13, 1213-1215.T. Toremans, “De nietigheid van de betekening aan de procureur des Konings wegens kennis van de woon- of verblijfplaats van de geadresseerde”, RW 2013-14, 163-169.T. Toremans, “De verzachting van de nietigheid wegens de verkeerde betekeningswijze door toepassing van de nietigheidsleer (art. 860 e.v. Ger.W.)” (noot onder Cass. 27 september 2013 en 9 januari 2014), P&B 2014, 113-114.T. Toremans, “De aanvang van procestermijnen in geval van opeenvolgende kennisgevingen en betekeningen” (noot onder Cass. 6 mei 2013 en 21 februari 2014), RW 2014-15, 980-982. Gerechtelijk deskundigenonderzoekT. Toremans, S. Thiré en Ph. Termote, Gerechtelijk deskundigenonderzoek, Kluwer, Mechelen, 2011, 604 p.T. Toremans, “Art. 875bis, 962, 963, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 980, 982, 983 Ger.W.“, Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Kluwer, 2012, losbl.T. Toremans, “Art. 977, 984, 985 en 986”, Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Kluwer, losbl., april 2013.T. Toremans en F. Dupon, “Over de tegenspraak, de mededeling van stukken en de bescherming van het zakengeheim tijdens het gerechtelijk deskundigenonderzoek”, TBO 2013, afl. 2, 85-88.T. Toremans e.a., “Tussengeschillen in verband met de bewijsvoering” (met name het gerechtelijk deskundigenonderzoek), Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, 2013, losbl.T. Toremans, “De temporele voorwaarden gekoppeld aan het verzoek tot wraking van de gerechtsdeskundige”, (noot onder Cass. 6 maart 2014), TBO 2014, 140-143.T. Toremans, “Artikel 976, tweede lid Ger.W. en het recht om na een gerechtelijk deskundigenonderzoek voor de rechter nog technische opmerkingen te formuleren”, (noot onder Arbh. Bergen 9 juli 2014), P&B 2015, 34-35.T. Toremans, “De gedwongen tussenkomst vóór en na het ‘voorlopig advies’ van de gerechtsdeskundige: toelaatbaarheid van de tussenkomst (artikel 812, eerste lid Ger.W.) en tegenwerpbaarheid van het deskundigenonderzoek (artikel 981, eerste lid Ger.W.)” (noot onder Cass. 30 januari 2015), RW 2014-15, 593-596.T. Toremans, “Artikel 987, 988, 989, 990, 991, 991bis Ger.W.”, Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Kluwer, Mechelen, 2015, losbl.T. Toremans, “Enkele beschouwingen over de volledigheid van het deskundig verslag, de eedformule en de controle van de rechter op de antwoordplicht van de deskundige”, (noot onder Cass. 20 maart 2015), TBO 2015, 209-2012.T. Toremans en D. Wijnen, “Jurisprudentiële temperingen op het verbod van overdracht van rechtsmacht in het kader van het gerechtelijk deskundigenonderzoek”, (noot onder Cass. 28 april 2015 en Cass. 10 juni 2010), P&B 2016, 190-194.T. Toremans, “De authentieke bewijswaarde van vaststellingen van de gerechtsdeskundige terug van weggeweest”, (noot onder Cass. 22 oktober 2013), TBO 2016, 27-30.T. Toremans, “De begroting van de staat van ereloon en kosten van de vervangen gerechtsdeskundige” (noot onder Pol. Brussel 16 november 2015), P&B 2016, 163-166.T. Toremans, “De procedurele gevolgen van de neerlegging van het eindverslag van de gerechtsdeskundige” (noot onder Cass. 26 januari 2017), TBO 2017, te verschijnen.T. Toremans, “De coördinerende deskundige”, TBO 2018, te verschijnen. Familiaal procesrechtT. Toremans, “De overstap van EOT naar EOO: bevoegdheidsperikelen na toepassing van artikel 1294bis, §1 Ger.W.” (noot onder Voorz. Rb. Leuven 9 juni 2008), T.Fam. 2008, 181-187.F. Swennen en T. Toremans, “Kort geding en personen- en familierecht” in Vlaamse conferentie van de balie te Antwerpen (ed.), Kort geding, Larcier, 2009, 83-143.T. Toremans, “De noodzaak van incidenteel hoger beroep om de voor de eerste rechter ingeroepen maar onbewezen verklaarde of niet beoordeelde feiten bij de appelrechter aan te brengen”, (noot onder Cass. 3 april 2009), T.Fam. 2010, 10-12. BevoegdheidF. Dupon, “Bevoegdheidsconflicten in hoger beroep en de mogelijkheid tot het vermijden van een zinloze tour de table”, RW 2012-2013, 1588-1592.S. Rutten en F. Dupon, “Overzicht van rechtspraak : de bevoegdheid (2001-2013)”, TPR 2014, 1849-2200. Procesrecht en appartementsrechtR. Timmermans en T. Toremans, “Verwittiging syndicus geen toelaatbaarheidsvoorwaarde voor rechtsvordering appartementseigenaar betreffende zijn kavel”, T.App. 2014, 14-17.B. Vanlerberghe en F. Dupon, “Enkele procedurele aspecten inzake appartementsmede-eigendom” in N. Carette (ed.), De appartementswet 2010 : overzicht van het eerste lustrum, Antwerpen, Intersentia, 2015, blz. 139-169.F. Dupon, “Enkele procedurele knelpunten inzake geschillen tussen mede-eigenaars” in R. Barbaix (ed.), Tendensen vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, blz. 271-282. Procesrecht diversenT. Toremans, “De bewijslast van de informele ‘mededeling’ tijdens de instaatstelling van het civiele geding”, (noot onder Cass. 4 december 2006), RW 2006-07, 1522-1524.T. Toremans, “Het in een procedure te laat inroepen van de verjaring als afstand van verjaring”, (noot onder Antwerpen 15 juni 2009), RW 2009-10, 932-933.S. Gibens en T. Toremans, “De rechterlijke appreciatiebevoegdheid inzake kosteloze rechtsbijstand”, RW 2010-11, 218-227.F. Dupon, “De onmogelijkheid om te berusten in een vonnis tot herroeping van gewijsde: de ene berusting is de andere niet”, RW 2012-2013, 212-215.A. Van Oevelen, S. Rutten en F. Dupon, “Ambtshalve inroepbaarheid van Europees consumentenrecht, materieelrechtelijk en procesrechtelijk beschouwd” in G. Straetmans en J. Rozie (eds.), Doorwerking van het Europese recht in de nationale rechterlijke praktijk, Antwerpen, Intersentia, 2012, 95-124.T. Toremans en P. Termote, “Artikel 666 Ger.W.”, Artikelsgewijze Commentaar Gerechtelijk Recht, Kluwer, Mechelen, 2016, losbl.T. Toremans, “De inhoud van de kennisgeving van het vonnis dat de verschoonbaarheid van de gefailleerde weigert en de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden” (noot onder Cass. 29 januari 2016), P&B 2016, 66-68.T. Toremans en C. Van Aalst, “De toetsing van de voorwaarden voor kosteloze rechtsbijstand in het kader van een faillissement naargelang de relevante materiële procespartij” (noot onder Cass. (bureau voor rechtsbijstand) 12 januari 2017), P&B 2017, te verschijnen.T. Toremans, “De overlegging van een niet-gematerialiseerd stuk op basis van de artikelen 871 en 877 Ger.W.” (noot onder Kh. Antwerpen 19 januari 2017), P&B 2017, te verschijnen.