1. ALGEMEEN

Het doel van dit “Privacybeleid” is u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door AGIO. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGIO CAPITAL & BUSINESS SOLUTIONS, met maatschappelijke zetel te 2180 ANTWERP, Bist 47, met ondernemingsnummer 0549.903.292.

(hierna “AGIO” of “wij” en “ons” genoemd)

AGIO hecht veel belang aan de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. De regelmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging en vertrouwelijkheid ervan zijn voor ons van essentieel belang.

AGIO verbindt zich er daarom toe om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder: EU-Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

2. DEFINITIES

Voor een goed en duidelijk begrip van dit Privacybeleid worden een aantal termen die verder in het Privacybeleid worden gebruikt vooraf beschreven en toegelicht.

GDPR: Algemene Verordening Gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van het vrije verkeer van die gegevens, die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Richtlijn 65/46/EG.

Betrokkene: elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben.

Persoonsgegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Bijzondere persoonsgegevens: gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, en genetische gegevens, biometrische gegevens voor de unieke identificatie van een persoon, gegevens die de gezondheid betreffen, of gegevens die het seksuele gedrag of de seksuele geaardheid van een persoon betreffen.

Persoonsgegevens van gevoelige aard: persoonsgegevens waarvan verlies of onrechtmatige verwerking kan leiden tot (onder meer) stigmatisering of uitsluiting van de Betrokkene, schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteits)fraude.

Deze categorieën van persoonsgegevens moeten in ieder geval worden opgenomen:

Bijzondere persoonsgegevens
Gegevens over de financiële of economische situatie van de Betrokkene
(Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de betrokkene
Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens
Gegevens die misbruikt kunnen worden voor (identiteits)fraude
Verwerking van Persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Gegevensbeheerder: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De verantwoordelijke voor de verwerking is in dit geval AGIO.

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Subverwerker: een andere verwerker die door de Verwerker wordt gebruikt om specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke.

Datalek: een inbreuk in verband met persoonsgegevens en/of omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een inbreuk in verband met persoonsgegevens, die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten dat dit kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde bekendmaking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Gegevensbeschermingsautoriteit: elke toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens die is opgericht door de lidstaat die deel uitmaakt van de Europese Unie overeenkomstig artikel 51 van de Algemene Gegevensbeschermingswet. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit opgericht door de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, opvolger van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Website: de website van AGIO: www.agiosolutions.eu

3. PERSOONSGEGEVENS VERWERKT DOOR AGIO

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die AGIO (van tijd tot tijd) verwerkt, afhankelijk van de aard van uw interactie met ons: als klant, als leverancier, als derde,  als adviseur, als prospect, als werknemer, als sollicitant:

Klanten

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, contactbericht, e-mailadres
 • Beroep en relatie
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer
 • Persoonlijke gegevens: aanwezigheid bij evenementen, trainingen
 • Camerabeelden als je ons kantoor binnenkomt
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, per e-mail en telefoon, of wanneer je ons je visitekaartje geeft.

Derden en adviseurs

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, contactbericht, e-mailadres
 • Beroep en relatie
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer
 • Persoonlijke gegevens: aanwezigheid bij evenementen, trainingen
 • Camerabeelden als je ons kantoor binnenkomt
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, per e-mail en telefoon, of wanneer je ons je visitekaartje geeft.

Leveranciers

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, contactbericht, e-mailadres
 • Beroep en relatie
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer
 • Persoonlijke gegevens: aanwezigheid bij evenementen, trainingen
 • Camerabeelden als je ons kantoor binnenkomt
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, per e-mail en telefoon, of wanneer je ons je visitekaartje geeft.

Prospecten

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, contactbericht, e-mailadres
 • Beroep en relatie
 • Camerabeelden wanneer u ons kantoor binnenkomt
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, per e-mail en telefoon, of wanneer je ons je visitekaartje geeft.

Werknemer – sollicitant

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, contactbericht, e-mailadres
 • Beroep en relatie
 • Opleiding
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer
 • Persoonlijke gegevens: aanwezigheid bij evenementen, trainingen
 • Camerabeelden als je ons kantoor binnenkomt
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, per e-mail en telefoon, of wanneer je ons je visitekaartje geeft.

Onze website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen met betrekking tot de cookies – zie hoofdstuk 14 en ons Cookiebeleid.

4. SPECIALE/GEVOELIGE GEGEVENS

Niet van toepassing

5. DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

AGIO verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden en op grond van de hierin vermelde rechtsgrondslag:

A. Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek de nodige stappen te ondernemen voordat een contract wordt aangegaan:

 • Om over te gaan tot het leveren en factureren van onze diensten;
 • Om onze klantenadministratie te beheren;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Voor het afhandelen van uw betaling (indien van toepassing).

B. Voor de bescherming van onze legitieme belangen of die van derden, zoals onder andere in het geval van de volgende doeleinden:

 • Het uitoefenen van fundamentele rechten zoals het organiseren van een verdediging in de rechtbank;
 • Het bewijzen van transacties, verklaringen, enz;
 • Fraudepreventie en bescherming tegen inbreuken;
 • IT-beheer, infrastructuurbeheer en IT-beveiliging.

C. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, zoals:

 • Reageren op een officieel verzoek van openbare of gerechtelijke autoriteiten die hiertoe bevoegd zijn;
 • Om aan onze belastingverplichtingen te voldoen.

D. Om uw keuze te respecteren wanneer we uw toestemming vragen voor een specifieke verwerking:

 • Het verzamelen van uw gegevens met betrekking tot uw beroep en/of opleidingsniveau om uw sollicitatie naar een vacature te verwerken;
 • Het verzamelen van uw persoonsgegevens om uw aanwezigheid bij evenementen te registreren;

Als we aanvullende verwerkingen uitvoeren voor andere doeleinden dan de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn gespecificeerd, zullen we u hierover informeren en, waar nodig, uw toestemming vragen.
Direct marketing: uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor direct marketing, tenzij u aanvullend expliciet toestemming hebt gegeven (“opt-in”). Als u al op onze mailinglijst staat om marketingmateriaal op papier en/of elektronisch te ontvangen, kan AGIO uw gegevens gebruiken om marketing- en ander materiaal met betrekking tot AGIO, haar producten en/of diensten te sturen. AGIO kan de door u verstrekte informatie gebruiken om documenten die in het bezit zijn van AGIO bij te werken. Deze toestemming kan te allen tijde zonder rechtvaardiging en kosteloos worden ingetrokken, bijvoorbeeld door te klikken op de afmeldlink die voor dit doel onderaan elke promotionele e-mail of nieuwsbrief wordt aangeboden.

6. DOELEINDEN WAARIN HET PRIVACYBELEID NIET VOORZIET

Indien wij een verwerking van persoonsgegevens wensen uit te voeren voor een doel dat niet wordt vermeld in dit privacybeleid, zullen wij vooraf contact met u opnemen op het door u opgegeven e-mailadres om u te informeren over deze nieuwe verwerking, het doel en de rechtsgrondslag ervan. Als de rechtsgrondslag van de verwerking “toestemming” is, zullen wij u altijd om toestemming vragen, zonder welke toestemming wij niet tot de verwerking zullen overgaan.

7. DUUR VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen AGIO en u en rekening houdend met de wettelijke verplichting om gegevens vijf (5) jaar te bewaren.

8. BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens op passende wijze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden regelmatig getest en waar nodig bijgewerkt. In het geval van een datalek waarbij uw gegevens betrokken zijn, wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht op de wijze en binnen de termijn die door de wet zijn vastgesteld. AGIO kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het onjuiste of onrechtmatige gebruik van persoonsgegevens door een derde. U moet te allen tijde de veiligheidsvoorschriften respecteren, onder meer door ongeoorloofde toegang tot uw login en code te voorkomen. Wanneer wij persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen, wordt met hen een verwerkersovereenkomst gesloten waarin altijd voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen om de veiligheid van uw gegevens zoveel mogelijk te waarborgen. Als u toch de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@agiocapital.co

9. VERTROUWELIJKHEID – DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen, rechtmatige belangen of de overeenkomst met u.

Wij maken gebruik van de diensten van derden. Hierdoor hebben deze partijen toegang tot onze website, server of verzamelde persoonsgegevens.

10. WEBSITES VAN DERDEN

Als wij u links aanbieden naar websites die niet worden aangeboden of beheerd door AGIO, worden deze links uitsluitend aangeboden ter informatie en voor uw gemak. Wij raden u aan het privacybeleid van de aanbieder van de website zorgvuldig te lezen wanneer u deze websites bezoekt. AGIO kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of exploitant van dergelijke websites van derden.

11. PLAATS VAN OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen op servers in de EU. Wanneer we verwerkers gebruiken, eisen we dat zij en hun subverwerkers de persoonsgegevens opslaan op servers in de EU.

12. UW RECHTEN

In overeenstemming met de huidige regelgeving hebt u als betrokkene de volgende rechten:

Recht op toegang/inzage in uw persoonsgegevens: U hebt het recht om te allen tijde inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken. Dit omvat ook het recht om een kopie aan te vragen.

Recht op correctie van uw persoonlijke gegevens: u hebt te allen tijde het recht om uw gegevens te corrigeren als deze onjuist blijken te zijn.

Recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens: u hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen zodra er niet langer een legitieme basis is voor de verwerking van deze gegevens.

Recht op beperking van de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens.

Recht op vrije overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: U heeft het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of ons te vragen deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verstrekken.

Recht op intrekking van uw toestemming: de toestemming die u ons hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u te allen tijde geheel of gedeeltelijk intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerking die nodig is om onze legitieme belangen of die van een derde partij te beschermen.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor onze legitieme belangen, maar er zijn redenen die specifiek verband houden met uw situatie en (2) ten behoeve van direct marketing (in het laatste geval hoeft u geen redenen op te geven). Een dergelijk verzet is echter niet mogelijk als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering: u hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerd besluitvormingsproces. Volledig geautomatiseerd betekent dat er geen menselijke tussenkomst is die (effectief) bijdraagt aan de besluitvorming en de besluitvorming dus niet kan wijzigen. De verwerking van uw persoonsgegevens door AGIO omvat geen profilering. Ook werkt AGIO niet met geautomatiseerde besluitvormingsprocessen.

Recht om een klacht in te dienen: als u van mening bent dat wij de GDPR hebben geschonden, hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de instantie die toeziet op de correcte naleving van de AVG: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Tel: +32(0)2 274 48 00 Fax: +32(0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be . Een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit laat een beroep bij de burgerlijke rechtbank onverlet. Als u schade lijdt door de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een schadeclaim indienen.

13. DE UITOEFENING VAN UW RECHTEN

Als u gebruik wilt maken van een van de bovengenoemde rechten, kunt u ons uw gedateerde, schriftelijke of elektronische verzoek sturen per e-mail naar info@agiocapital.co of per post naar AGIO. Wij zullen u uiterlijk binnen dertig dagen na uw verzoek informeren. U dient er echter rekening mee te houden dat bovengenoemde rechten niet absoluut zijn: er kunnen redenen zijn op grond waarvan wij niet verplicht zijn om op uw verzoek in te gaan, of waardoor wij slechts gedeeltelijk aan uw verzoek zullen voldoen. Indien nodig zullen we u binnen dertig dagen na ontvangst van uw verzoek informeren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en rijksregisternummer zwart. Elk verzoek wordt kosteloos behandeld, tenzij de verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter. Indien verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig blijken te zijn, zal ofwel een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht voor de administratieve kosten die gepaard gaan met het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het nemen van de gevraagde maatregelen, ofwel zal het verzoek worden afgewezen. Wij zullen u hiervan uiterlijk dertig dagen na uw verzoek op de hoogte stellen.

14. COOKIES

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of andere apparaten met internetfunctionaliteit, zoals een tablet of smartphone, kunnen worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen, zoals uw taalvoorkeur, die bij een later bezoek door de website kan worden herkend. Wanneer u de website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw naar de website gestuurd. Op deze manier herkent de website uw browser. Er zijn functionele cookies en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Niet-functionele cookies zijn niet strikt noodzakelijk, maar bevatten nuttige informatie om de navigatie op de website te verbeteren (bijv. gepersonaliseerde advertenties). Andere technologieën zoals webbakens (ook wel pixeltags of clear gifs genoemd), tracking URL’s of software development kits (SDK’s) worden voor vergelijkbare doeleinden gebruikt. Web beacons zijn kleine grafische bestanden die een unieke identificatie bevatten waarmee we kunnen herkennen wanneer iemand onze service heeft bezocht of een e-mail heeft geopend die we hebben verzonden. Tracking URL’s zijn aangepaste koppelingen die ons helpen te begrijpen waar het verkeer naar onze webpagina’s vandaan komt. SDK’s zijn kleine stukjes code in apps die functioneren als cookies en webbakens. Social media plug-ins stellen ons in staat om uw social media profiel te herkennen en bepaalde gegevens te importeren (zoals uw identificatie- en contactgegevens en uw profielfoto). Ze stellen ons ook in staat om ‘deel’-knoppen van sociale media (LinkedIn, Twitter, Facebook) te gebruiken. Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van uw sociale mediadienst. Als u geen verbinding wilt maken met uw social media-profiel, meld u dan af voordat u onze website gebruikt. Om het eenvoudig te houden, verwijzen we ook naar deze andere technologieën (webbakens, SDK’s en plug-ins voor sociale media) als “cookies”. U vindt ons cookiebeleid op onze website, die we u uitnodigen om zorgvuldig te lezen. Dit cookiebeleid maakt integraal deel uit van dit Privacybeleid.

15. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid in de toekomst uit te breiden of te wijzigen. De laatste en meest recente versie van deze verklaring zal altijd op onze website worden geplaatst. We raden je daarom aan ons Privacybeleid op de website regelmatig te raadplegen.

16. CONTACTGEGEVENS

Als u nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid, kunt u altijd contact met ons opnemen en een brief sturen naar het adres dat in artikel 1 is vermeld.

AGIO CAPITAL & BUSINESS SOLUTIONS BV
Bist 47
2180 Ekeren
info@agiocapital.co

Dit beleid werd voor het laatst bijgewerkt op 25 januari 2024.