Privacy Policy

1. ALGEMEEN Deze Privacy Policy heeft tot doel u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die door het advocatenkantoor AGIO worden uitgevoerd.Afhankelijk van de desbetreffende advocaat die uw dossier behandelt, is de verwerkingsverantwoordelijke (i) de BV AGIO, met zetel te 2180 ANTWERPEN, Bist 47, met ondernemingsnummer 0544.533.941, (ii) de CV LIGE ADVOCATEN, met zetel te 2000 ANTWERPEN, Cockerillkaai 18 met ondernemingsnummer 0834.199.604, en de met hun verbonden advocaten.(hierna genoemd “AGIO” of “wij” en “ons”)AGIO vindt de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens uiterst belangrijk. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, de beveiliging en de vertrouwelijkheid ervan, is voor ons van essentieel belang. AGIO verbindt er zich dan ook toe om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna AVG).  2. DEFINITIES Voor een goed en duidelijk begrip van deze Privacy Policy worden hierna een aantal begrippen die verder in de Privacy Policy worden gebruikt, voorafgaand omschreven en toegelicht: AVG: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van het vrije verkeer van die gegevens die in werking is getreden op 25 mei 2018. Richtlijn 65/46/EG. (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Betrokkene: elk geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.Bijzondere Persoonsgegevens: betekent gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Alsmede persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.Persoonsgegevens van gevoelige aard: persoonsgegevens waarbij verlies of onrechtmatige Verwerking kunnen leiden tot (onder meer) stigmatisering of uitsluiting van Betrokkene , schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteits)fraude. Tot deze categorieën van persoonsgegevens moeten in ieder geval worden gerekend: 
 • Bijzondere persoonsgegevens 

 • Gegevens over de financiële of economische situatie van de Betrokkene 

 • (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de Betrokkene 

 • Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens 

 • Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude.Verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De verwerkingsverantwoordelijke is in dit geval AGIO. Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt , zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. Sub-verwerker: een andere verwerker die door de Verwerker wordt ingezet om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten. Datalek: betekent een inbreuk in verband met persoonsgegevens en/of omstandigheden die waarschijnlijk aanleiding kunnen geven tot een inbreuk in verband met persoonsgegevens, die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijze niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.Gegevensbeschermingsautoriteit: elke door de tot de Europese Unie behorende Lidstaat ingevolge artikel 51 AVG ingestelde Toezichthoudende Overheid voor de verwerking van persoonsgegevens. In België is dit de bij Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit opgerichte Gegevensbeschermingsautoriteit, opvolger van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.Website: de website van AGIO (www.agio.legal) 3. PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR AGIO VERWERKT WORDEN Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die AGIO (gebeurlijk) verwerkt, afhankelijk van de aard van uw interactie met ons: als cliënt, als leverancier, als derde, als tegenpartij, als adviseur, als prospect, als werknemer, als sollicitant:Cliënt 
 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, contactbericht, e-mailadres 

 • Beroep en betrekking 

 • Financiële bijzonderheden: bankrekeningnummer 

 • Persoonlijke gegevens: aanwezigheid op events 

 • Camerabeelden wanneer u ons kantoor betreedt 

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, per e-mail en telefonisch, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft. 

Derden, tegenpartijen, adviseurs 
 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, contactbericht, e-mailadres 

 • Beroep en betrekking 

 • Financiële bijzonderheden: bankrekeningnummer 

 • Camerabeelden wanneer u ons kantoor betreedt 

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, per e-mail en telefonisch, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft. 

Leverancier 
 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, contactbericht, e-mailadres 

 • Beroep en betrekking 

 • Financiële bijzonderheden: bankrekeningnummer 

 • Camerabeelden wanneer u ons kantoor betreedt 

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, per e-mail en telefonisch, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft 

Prospecten 
 • Identificatiegegevens : voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, contactbericht, e-mailadres 

 • Beroep en betrekking 

 • Camerabeelden wanneer u ons kantoor betreedt 

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, per e-mail en telefonisch, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft 

Werknemer – sollicitant 
 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, contactbericht, e-mailadres 

 • Beroep en betrekking 

 • Opleiding 

 • Financiële bijzonderheden: bankrekeningnummer Onze website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen betreffende cookies zie sectie 14 en onze Cooky Policy. 4. BIJZONDERE/GEVOELIGE GEGEVENS In het kader van onze opdracht als advocaat verwerken wij (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 
 • strafrechtelijk en gerechtelijk verleden, feiten of veroordelingen; 

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar; 

 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u meent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@agio.legal, dan verwijderen we deze informatie.  5. DOELEINDEN EN WETTELIJKE BASIS VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AGIO verwerkt uw persoonsgegevens voor de hierna vermelde doelen, en op grond van de hierbij vermelde wettelijke basis: A. Om een overeenkomst met u uit te voeren of om de nodige stappen te ondernemen op uw verzoek vooraleer een overeenkomst aan te gaan: 
 • om over te gaan tot de levering en facturatie van onze diensten; 

 • het beheer van onze klantenadministratie; 

 • om u te kunnen telefoneren of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren; 

 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten; 

 • voor het afhandelen van uw (gebeurlijke) betaling. B. Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of dat van derden, zoals onder meer in het geval van volgende doeleinden: 
 • de uitoefening van fundamentele rechten zoals het organiseren van een verdediging in rechte; 

 • het bewijzen van transacties, verklaringen, e.d.; 

 • fraudepreventie en bescherming tegen overtredingen; 

 • IT-beheer, infrastructuurbeheer en IT-beveiliging. C. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, zoals bijvoorbeeld: 
 • het antwoorden op een officieel verzoek van hiertoe gemachtigde publieke of gerechtelijke instanties; 

 • het vervullen van onze fiscale verplichtingen. D. Om uw keuze te respecteren wanneer wij uw toestemming vragen voor een specifieke verwerking: 
 • het verzamelen van uw gegevens omtrent uw beroep en/of opleidingsniveau om uw applicatie voor een openstaande vacature te verwerken; 

 • het verzamelen van uw persoonlijke gegevens om uw aanwezigheid op events te kunnen registreren; 

 • indien wij bijkomende verwerkingen uitvoeren voor andere doeleinden dan deze vermeld in deze Privacy Policy zullen wij u hierover informeren en indien nodig uw toestemming vragen. Direct marketing: uw persoonsgegevens zullen niet voor direct marketing worden gebruikt, tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan AGIO uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot AGIO, haar producten en/of diensten. AGIO kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door AGIO bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken onderaan ieder promotioneel e-mailbericht dan wel nieuwsbrief. 6. DOELEINDEN DIE NIET VOORZIEN ZIJN IN DEZE PRIVACY POLICY In geval wij zouden willen overgaan tot uitvoering van een verwerking van persoonsgegevens voor een doel dat niet in deze Privacy Policy is vermeld, zullen wij u voorafgaand via het door u opgegeven e-mailadres contacteren om u op de hoogte te stellen van deze nieuwe verwerking, van het doel en de wettelijke basis ervan. Wij zullen in geval de wettelijke basis van de verwerking “toestemming” is, u steeds om uw toestemming vragen, zonder welke toestemming wij niet tot de verwerking zullen overgaan.  7. DUUR VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen AGIO en U en rekening houdende met de wettelijke verplichting om dossiers vijf (5) jaar te bewaren. 8. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS Wij maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig. Indien er zich toch een datalek zou voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd binnen de door de wet bepaalde wijze en termijn. In geen geval kan AGIO aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van persoonsgegevens. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften te respecteren, onder meer door elke niet geautoriseerde toegang tot uw login en code te voorkomen. Wanneer wij persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is. Als u toch de indruk zou hebben dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met ons via info@agio.legal. 9. VERTROUWELIJKHEID – DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen, gerechtvaardigd belang of de overeenkomst met u. Wij maken gebruik van diensten van derden. Hierdoor hebben deze partijen toegang tot onze website, server of verzamelde persoonsgegevens. 10. WEBSITES VAN DERDEN Indien wij u links aanbieden naar websites die niet door AGIO worden aangeboden of beheerd, dan worden deze links u louter ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Wij raden u aan bij het betreden van deze websites het privacy beleid van de aanbieder van de website nauwkeurig na te lezen. AGIO kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of beheerder van dergelijke websites van derden. 11. PLAATS WAAR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN Alle persoonsgegevens worden bewaard op servers in de EU. Wanneer wij een beroep doen op verwerkers eisen wij dat deze en hun sub-verwerkers de persoonsgegevens opslaan op servers in de EU. 12. UW RECHTEN Overeenkomstig de huidige regelgeving heeft u als betrokkene onderstaande rechten: Recht op toegang/inzage van uw persoonsgegevens: u heeft het recht op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken. Dit omvat tevens het recht om een kopie te vragen. Recht op verbetering van uw persoonsgegevens: u heeft het steeds het recht om uw gegevens te verbeteren indien deze niet accuraat zouden blijken te zijn. Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: u heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, van zodra er geen rechtmatige grondslag meer is om deze gegevens te verwerken. Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.Recht op vrije overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: u heeft het recht om de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of ons te vragen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te bezorgen. Recht op intrekking van uw toestemming: de toestemming die u ons heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang of die van een derde. Recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: u beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk zijn voor onze gerechtvaardigde belangen, maar er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en (2) ten behoeve van direct marketing (in dit laatste geval hoeft u geen redenen op te geven). Dergelijk verzet is evenwel niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Geautomatiseerde individuele besluitvorming en profiling: u heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming. Volledig geautomatiseerd betekent dat er geen menselijke tussenkomst is die (effectief) bijdraagt tot de besluitvorming en de besluitvorming dus niet kan wijzigen. De verwerking van uw persoonsgegevens door AGIO omvat geen profiling. AGIO werkt evenmin met geautomatiseerde besluitvormingsprocessen. Recht om klacht in te dienen: indien u meent dat wij de AVG overtreden hebben, heeft u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de instantie die toezicht houdt op de correcte naleving van de AVG: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel: +32 (0)2 274 48 00 Fax: +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.beEen klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u een vordering tot schadevergoeding instellen. 13. DE UITOEFENING VAN UW RECHTEN Wanneer u gebruik wil maken van één van de hoger vermelde rechten, dan kan u ons hiertoe uw gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek bezorgen, hetzij per e-mail naar info@agio.legal, hetzij per post naar AGIO BV, Bist 47, 2180 ANTWERPEN (EKEREN). Wij houden ons eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek. U dient wel voor ogen te houden dat voormelde rechten niet absoluut zijn: er kunnen gronden voorliggen waardoor wij niet verplicht zullen zijn op uw verzoek in te gaan, of waardoor wij slechts gedeeltelijk aan uw verzoek gevolg zullen geven. Desgevallend, zullen wij u hiervan binnen de dertig dagen na ontvangst van uw verzoek op de hoogte stellen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u verder vragen ons een kopie van uw identiteitsbewijs toe te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en rijksregisternummer zwart. Elk verzoek wordt kosteloos behandeld, tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name wegens hun repetitieve karakter. In geval verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig blijken te zijn, zal ofwel een redelijke vergoeding worden aangerekend in het licht van de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan, ofwel zal geweigerd worden aan het verzoek gevolg te geven. Wij zullen u hiervan uiterlijk binnen de dertig dagen vanaf uw verzoek op de hoogte stellen. 14. COOKIES Wij gebruiken cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek van een website opgeslagen kunnen worden op uw computer of op andere apparaten met internettoegang zoals een tablet of smartphone. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur, die bij een later bezoek kan herkend worden door de website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser. Er bestaan functionele cookies en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Niet-functionele cookies zij niet strikt noodzakelijk, maar bevatten nuttige informatie om het surfen op de website te verbeteren (bv. gepersonaliseerde advertenties). Andere technologieën zoals webbakens (ook wel pixeltags of clear gifs genoemd), tracking-URL’s of software development kits (SDK’s) worden voor soortgelijke doeleinden gebruikt. Webbakens zijn kleine grafische bestanden die een uniek identificatiemiddel bevatten dat ons in staat stelt om te herkennen wanneer iemand onze dienst heeft bezocht of een e-mail heeft geopend die we hebben verzonden. Tracking-URL’s zijn op maat gemaakte links die ons helpen begrijpen waar het verkeer naar onze webpagina’s vandaan komt. SDK’s zijn kleine stukjes code in apps die functioneren als cookies en webbakens.Sociale media plug-ins laten ons toe om aan de hand van uw social media profiel te herkennen en om bepaalde gegevens (zoals uw identificatie – en contactgegevens en uw profielfoto) te importeren. Zij laten ons eveneens toe om social media (LinkedIn, Twitter, Facebook) ‘share’ knoppen te gebruiken. Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden in het privacybeleid van uw social media dienst. Indien u geen verbinding wenst te maken met uw social media profiel, gelieve u hiervan af te melden vooraleer u onze website gebruikt. Voor de eenvoud verwijzen we ook naar deze andere technologieën (webbakens, SDK’s en sociale media plug-ins) als “cookies”. U vindt onze Cookie Policy op deze website, die wij u aanraden aandachtig door te nemen. Deze Cookie Policy maakt integraal deel uit van huidige Privacy Policy. 15. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY POLICY Wij houden ons het recht voor om deze Privacy Policy in de toekomst uit te breiden of aan te passen. De meest recente versie van deze verklaring wordt steeds op onze website geplaatst. Daarom is het aangewezen om onze Privacy Policy op de website regelmatig te raadplegen. 16. CONTACTGEGEVENS Heeft u verder vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacy Policy, dan kan u ons altijd contacteren: AGIO BV

Bist 47 

2180 ANTWERPEN (Ekeren)

info@agio.legalDeze Privacy Policy werd het laatst bijgewerkt op 19 juli 2021.


1.    GENERALThe purpose of this “Privacy Policy” is to inform you about the processing of personal data carried out by AGIO.Depending on the particular lawyer handling your case, the data controller is (i) the private limited liability company AGIO, with registered office at 2180 ANTWERP, Bist 47, with company number 0544.533. 941, (ii) the cooperative company  LIGE ADVOCATEN, with registered office at 2000 ANTWERPEN, Cockerillkaai 18 with company number 0834.199.604, and the lawyers associated with them.(hereinafter referred to as “AGIO” or “we” and “us”)AGIO attaches great importance to the protection and confidentiality of your personal data. The regularity of the processing of personal data, its security and confidentiality, is essential to us.AGIO therefore undertakes to process your personal data in accordance with the applicable legislation on the processing of personal data, including: EU Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC.

 2.    DEFINITIONSFor a good and clear understanding of this Privacy Policy, a number of terms used further in the Privacy Policy are described and explained in advance.GDPR: General Data Protection Regulation, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing the free movement of such data, which entered into force on 25 May 2018. Directive 65/46/EC.Data Subject: any identified or identifiable natural person to whom the personal data processed relate.Personal Data: any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.Special Personal Data: means data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and genetic data, biometric data for the unique identification of a person, data concerning health, or data concerning a person’s sexual behaviour or sexual orientation.Personal Data of a sensitive nature: personal data in which loss or unlawful processing can lead to (among other things) stigmatisation or exclusion of the Complainant, damage to health, financial damage or to (identity) fraud.In any case, these categories of personal data must be included: 
 • Special personal data

 • Information on the financial or economic situation of the interested party

 • (Other) data that may lead to stigmatisation or exclusion of the person concerned 

 • Usernames, passwords and other login details

 • Data that can be misused for (identity) fraudProcessing of Personal Data: an operation or set of operations which is performed upon Personal Data or set of Personal Data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction of data.Data controller: any natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data. The controller in this case is AGIO.Processor: a natural or legal person, public authority, agency or other body that processes personal data on behalf of the Processing Controller, without being subject to its direct authority.Sub-processor: another processor used by the Processor to perform specific processing activities for the benefit of the Controller.Data breach: means a breach in connection with personal data and/or circumstances likely to give rise to a breach in connection with personal data, which accidentally or unlawfully leads to – or where it cannot reasonably be excluded that it may lead to – the destruction, loss, alteration or unauthorized disclosure of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed.Data Protection Authority: any supervisory authority for the processing of personal data established by the Member State belonging to the European Union pursuant to Article 51 of the General Data Protection Act. In Belgium, this is the Data Protection Authority established by the Act of 3 December 2017 establishing the Data Protection Authority, successor to the Commission for the Protection of Privacy – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Website: the website of AGIO: www.agio.legal

3.    PERSONAL DATA PROCESSED BY AGIOHereunder an overview of the personal data that AGIO processes (from time to time), depending on the nature of your interaction with us: as a client, as a supplier, as a third party, as counterparty, as a consultant, as a prospect, as an employee, as a job applicant:Client    
 • Identification data: first and last name, address, telephone number, contact message, e-mail address

 • Profession and relationship

 • Financial details: bank account number

 • Personal data: attendance at events, training courses

 • Camera images when you enter our office

 • Other personal data that you actively provide, for example in correspondence, by e-mail and telephone, or when you give us your business card.Third parties, counterparties, advisors  
 • Identification data: first and last name, address, telephone number, contact message, e-mail address

 • Profession and relationship

 • Financial details: bank account number

 • Personal data: attendance at events, training courses

 • Camera images when you enter our office

 • Other personal data that you actively provide, for example in correspondence, by e-mail and telephone, or when you give us your business card.Supplier     
 • Identification data: first and last name, address, telephone number, contact message, e-mail address

 • Profession and relationship

 • Financial details: bank account number

 • Personal data: attendance at events, training courses

 • Camera images when you enter our office

 • Other personal data that you actively provide, for example in correspondence, by e-mail and telephone, or when you give us your business card.Prospects     
 • Identification data: first and last name, address, telephone number, contact message, e-mail address

 • Profession and relationship

 • Camera images when you enter our office

 • Other personal data that you actively provide, for example in correspondence, by e-mail and telephone, or when you give us your business card.Employee – solicitant     
 • Identification data: first and last name, address, telephone number, contact message, e-mail address

 • Profession and relationship

 • Education

 • Financial details: bank account number

 • Personal data: attendance at events, training courses

 • Camera images when you enter our office

 • Other personal data that you actively provide, for example in correspondence, by e-mail and telephone, or when you give us your business card. 

Our website also uses cookies that collect a number of personal data. For the provisions regarding the cookies – see section 14 and our Cookie Policy.

4. SPECIAL/SENSITIVE DATAIn framework of our assignment as a lawyer, we may process the following special and/or sensitive personal data:
 • Criminal and legal history, facts or convictions;

 • Data from persons under 16 years;

 • Personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data with a view to the unique identification of a person, or data concerning health, or data concerning a person’s sexual behavior or sexual orientation.This website does not intend to collect data about website visitors who are under 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we cannot verify whether a visitor is over the age of 16. We therefore recommend that parents be involved in their children’s online activities, in order to prevent the collection of data about children without parental consent.If you believe that we have collected personal information about a minor without consent, please contact us at info@agio.legal and we will delete this information.

 5.    PURPOSES AND LEGAL BASIS OF THE PROCESSING OF THE DATAAGIO processes your personal data for the purposes listed below, and pursuant to the legal basis stated herein:A. To perform a contract with you or to take the necessary steps at your request before entering into a contract:
 • To proceed with the provision and billing of our services;

 • To manage our customer administration;

 • To be able to call or email you if this is necessary to carry out our services;

 • To inform you about changes to our services;

 • For handling your payment (if any).B. For the protection of our legitimate interests or those of third parties, as in the case of the following purposes, among others:
 • The exercise of fundamental rights such as organizing a defense in court;

 • Proving transactions, statements, etc;

 • Fraud prevention and protection against infringements;

 • IT management, infrastructure management and IT security.C. To comply with our legal and regulatory obligations, such as:
 • Responding to an official request from public or judicial authorities authorized for this purpose;

 • To fulfill our tax obligations.D. To respect your choice when we ask your permission for a specific processing:
 • Collecting your data regarding your profession and/or level of education in order to process your application for a vacancy;

 • Collecting your personal data in order to register your presence at events;

 • If we carry out additional processing for purposes other than those specified in this Privacy Policy, we will inform you and, where necessary, obtain your consent.Direct marketing: your personal data will not be used for direct marketing, unless you have given additional explicit consent (“opt-in”). If you are already included in our mailing list to receive marketing materials in paper and/or electronic form, AGIO may use your information to send marketing and other materials related to AGIO, its products and/or services. AGIO may use the information you provide to update documents held by AGIO.

This consent can be withdrawn at any time without justification and free of charge, for example by clicking on the unsubscribe link provided for this purpose at the bottom of each promotional e-mail or newsletter.

 6.    PURPOSES NOT PROVIDED FOR IN THE PRIVACY POLICYShould we wish to carry out a processing of personal data for a purpose not mentioned in this Privacy Policy, we will contact you in advance at the e-mail address you provide to inform you of this new processing, its purpose and legal basis. If the legal basis of the processing is “consent”, we will always ask you for your consent, without which consent we will not proceed to the processing.

7.    DURATION OF PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATAThe personal data will be kept and processed by us for a period that is necessary in function of the purposes of the processing and in function of the contractual relationship between AGIO and you and taking into account the legal obligation to keep records for five (5) years.

8.    PROTECTION OF YOUR PERSONAL DATAWe use a variety of security technologies and measures to appropriately protect your information from unauthorized access, use, loss or disclosure. These technologies and measures are regularly tested and updated as necessary. In the event of a data breach involving your information, you will be notified personally in the manner and within the period specified by law. Under no circumstances can AGIO be held liable for any direct or indirect damage resulting from the incorrect or unlawful use of personal data by a third party. You must at all times respect the security regulations, including by preventing any unauthorized access to your login and code. When we actually share personal data with external parties, a processing agreement is concluded with them in which sufficient (technical) measures must always be included so that the security of your data is guaranteed as much as possible. If you still have the impression that your personal data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact us immediately via info@agio.legal.

9.    CONFIDENTIALITY – SHARING OF DATA WITH THIRD PARTIESAll personal data will be kept strictly confidential. We do not sell your data to third parties and only provide them if this is necessary for the execution of our legal obligations, legitimate interest or the agreement with you.We use the services of third parties. As a result, these parties have access to our website, server or collected personal data.

 10.    THIRD PARTY WEBSITESIf we offer you links to websites that are not offered or managed by AGIO, these links are provided for your information and convenience only. We advise you to carefully read the privacy policy of the provider of the website when accessing these websites. AGIO cannot be held liable in any way for the policies or practices of the owner or operator of such third party websites.

 11.    PLACE OF STORAGE OF PERSONAL DATAAll personal data is stored on servers in the EU. When we use processors, we require them and their sub-processors to store the personal data on servers in the EU.

 12.    YOUR RIGHTSIn accordance with the current regulations, you have the following rights as a data subject:Right of access/ inspection of your personal data: You have the right to access your personal data at any time, and the use we make of your personal data. This also includes the right to request a copy.Right of correction of your personal data: you have the right to correct your data at any time if it turns out to be inaccurate.Right of deletion of your personal data: you have the right to request the deletion of your personal data as soon as there is no longer a legitimate basis for processing these data.Right to restrict the processing and/or use of your personal data.Right to free portability of your personal data: You have the right to obtain the personal data processed by us in a structured, common and machine-readable form and/or to ask us to provide them to another data controller.Right of withdrawal of your consent: the consent you have given us to process your personal data may be withdrawn in whole or in part at any time. However, the withdrawal of your consent does not affect the processing necessary to protect our legitimate interest or that of a third party.Right to object to the processing of your personal data: you have a right to object to the processing of your personal data (1) which is necessary for our legitimate interests, but there are reasons specifically related to your situation and (2) for the purposes of direct marketing (in the latter case, you do not have to provide any reasons). However, such opposition is not possible if the processing of your personal data is necessary for the execution of an agreement. Automated individual decision making and profiling: you have the right not to be subjected to a fully automated decision making process. Fully automated means that there is no human intervention that (effectively) contributes to the decision making and therefore cannot change the decision making. The processing of your personal data by AGIO does not include profiling. Neither does AGIO work with automated decision-making processes.Right to file a complaint: if you believe that we have violated the GDPR, you always have the right to file a complaint with the Data Protection Authority, the body that supervises the correct observance of the GCG: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – Drukpersstraat 35, 1000 Brussels. Tel: +32(0)2 274 48 00 Fax: +32(0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be . A complaint to the Data Protection Authority is without prejudice to a remedy before a civil court. If you should suffer damage as a result of the processing of your personal data, you can file a claim for damages.

 13.    THE EXERCISE OF YOUR RIGHTSIf you wish to make use of any of the above-mentioned rights, you can send us your dated, written or electronic request either by e-mail to info@agio.legal or by post to AGIO. We will inform you within thirty days of your request at the latest. However, you should bear in mind that the above-mentioned rights are not absolute: there may be grounds on which we will not be obliged to respond to your request, or as a result of which we will only partially comply with your request. If necessary, we will inform you within thirty days of receipt of your request. To ensure that the request has been made by you, we may also ask you to send us a copy of your proof of identity. In this copy, please make your passport photo and national registry number black. Each request will be dealt with free of charge, unless the requests are manifestly unfounded or excessive, in particular because of their repetitive nature. In the event that requests prove to be manifestly unfounded or excessive, either a reasonable fee will be charged in view of the administrative costs involved in providing the requested information or communication and taking the requested measures, or the request will be refused. We will inform you of this at the latest within thirty days of your request.

14.    COOKIESWe use cookies to make your browsing experience easier and more enjoyable and to better tailor the content of our website to your needs and preferences. Cookies are small text files that can be stored on your computer or other Internet-enabled devices such as a tablet or smartphone when you visit a website. In these text files information is stored, such as your language preference, which can be recognized by the website during a later visit. When you revisit the website at a later time, this cookie is sent to the website again. In this way, the website recognizes your browser. There are functional cookies and non-functional cookies. Functional cookies are necessary for the functioning of the website. Non-functional cookies are not strictly necessary, but contain useful information to improve navigation on the website (e.g. personalized advertisements). Other technologies such as web beacons (also called pixel tags or clear gifs), tracking URLs or software development kits (SDKs) are used for similar purposes. Web beacons are small graphic files that contain a unique identifier that allows us to recognize when someone has visited our service or opened an email we have sent. Tracking URLs are customized links that help us understand where traffic to our web pages is coming from. SDKs are small pieces of code in apps that function as cookies and web beacons. Social media plug-ins allow us to recognize your social media profile and import certain data (such as your identification and contact details and your profile picture). They also allow us to use social media (LinkedIn, Twitter, Facebook) ‘share’ buttons. More information about this can be found in the privacy policy of your social media service. If you do not wish to connect to your social media profile, please unsubscribe before using our website. For simplicity, we also refer to these other technologies (web beacons, SDKs and social media plug-ins) as “cookies”. You will find our cookie policy on this website [hyperlink], which we invite you to read carefully. This Cookie Policy is an integral part of this Privacy Policy.

15.    CHANGES TO THIS PRIVACY POLICYWe reserve the right to extend or modify this Privacy Policy in the future. The latest and most recent version of this statement will always be posted on our website. We therefore recommend you to consult our Privacy Policy on the website regularly.

16.    CONTACT DETAILSIf you have further questions or comments about the processing of your personal data as described in this Privacy Policy, you can always contact us and send a letter to the address set out in article 1.AGIO BV

Bist 47 

2180 Ekeren

info@agio.legalThis policy was last updated on 19 July 2021.