Cookiebeleid

1. AlgemeenAGIO bestaat uit de volgende associaties:(i) de BV AGIO, met zetel te 2180 ANTWERPEN, Bist 47, met ondernemingsnummer 0544.533.941 en

(ii) de CV LIGE ADVOCATEN, met zetel te 2000 ANTWERPEN, Cockerillkaai 18 met ondernemingsnummer 0834.199.604,  en de met hun verbonden advocaten.(hierna “AGIO”, “Wij” of “Ons”)Agio hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze website maakt gebruik van cookies. Deze techniek wordt gebruikt om de goede werking en functionaliteit van de website en mobiele applicaties en toepassingen te garanderen en om informatie te verzamelen over uw gebruik hiervan.Deze Cookie Policy maakt deel uit van de Privacy Verklaring van AGIO.2. CookiesCookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek van een website opgeslagen kunnen worden op uw computer of op andere apparaten met internettoegang zoals een tablet of smartphone. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur, die bij een later bezoek kan herkend worden door de website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser.Deze Cookie Policy beschrijft welke cookies en om welke redenen ze worden gebruikt en hoe u uw cookie-instellingen kan wijzigen. Houdt er rekening mee dat het uitzetten van de cookies de functionaliteit van de website zal aantasten.3. Voor welke doeleinden gebruiken wij cookies?De cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • Om de online diensten te bedienen, sommige cookies zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van de website.

 • Om de kwaliteit van de online diensten te verbeteren en af te stemmen op de gebruikers.

 • Om het systeem verder te beveiligen.

 • Om het gebruik van onze websites te meten (statistische doeleinden).

 • Om betere en gepersonaliseerde diensten aan te bieden en reclame te maken die overeenkomt met de interesses van de gebruikers.4. Welke cookies gebruiken wij?Op deze website worden volgende soorten cookies gebruikt:1. Noodzakelijke functionele cookiesNoodzakelijke functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om onze onlinediensten op een goede manier te gebruiken. Wij gebruiken deze cookies om onder meer de volgende voordelen te garanderen:– informatie onthouden die u invult of aanduidt op de verschillende pagina’s. Zo hoeft u niet altijd al uw gegevens of voorkeuren opnieuw in te vullen of aan te duiden.

– uw browserinstellingen uitlezen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven.

– de website gelijkmatig belasten, waardoor die steeds bereikbaar blijft;Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website en toepassingen niet of niet optimaal werken. Wij zijn niet verplicht om uw toestemming te verkrijgen voor het gebruik van strikt noodzakelijke cookies.2. Analytische cookiesAnalytische of performance cookies beoordelen de werking van de website en de mobiele apps teneinde de gebruikservaring te verbeteren. Deze cookies stellen ons in staat om de bezoekers van onze website en toepassingen te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en vast te stellen op welke manier zij navigeren. Dit helpt ons om de bezoekersnavigatie te verbeteren en te verzekeren dat bezoekers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben.NAAM: _ga

TYPE: Analytische

DOEL: Gebruikers statistieken verzamelen

DUUR: 2 jaarNAAM: _gat

TYPE: Analytische

DOEL: Gebruikers statistieken verzamelen

DUUR: 1 minuutNAAM: _gid

TYPE: Analytische

DOEL: Gebruikers statistieken verzamelen

DUUR: 24 uurIndien u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, opdat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.5. Hoelang blijven cookies bestaan?Op basis van de bestaansduur van cookies maken wij een onderscheid tussen tijdelijke en permanente cookies.Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in uw browser of (mobiele) applicatie. Dat betekent dat die cookies verwijderd worden zodra u uw browser of (mobiele) applicatie hebt gesloten.Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook al heeft u uw browser of (mobiele) applicatie gesloten. Dankzij permanente cookies kunnen we u herkennen wanneer u onze website of (mobiele) applicatie later opnieuw bezoekt. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan tot een vooraf automatisch bepaalde einddatum bereikt is, tot er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of tot u ze verwijdert via de instellingen van uw browser, (mobiele) applicatie of  mobiel apparaat.6. Link naar andere websites en Sociale MediaOnze website kan een link vermelden naar andere websites die niet door ons gehost worden. Ingeval u deze website / Sociale Media bezoekt, dient u zorgvuldig hun privacy – cookie policy te lezen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor hun beleid en handelen.7. Hoe kan u cookies beheren en uitschakelen?Browserinstellingen: het is mogelijk om de cookies uit te schakelen of aan te passen door het aanpassen van de browserinstellingen. Houdt er rekening mee dat het beperken van cookies een invloed kan hebben op de goede werking van de website en mobiele applicaties. Op de volgende website vindt u voor de meeste browsers de werkwijze om cookies te weigeren:

https://www.aboutcookies.orgVoor meer informatie per type browser, zie ook de volgende links:

8. Wijziging en akkoord met Cookie PolicyAGIO kan deze Cookie Policy op elk moment met onmiddellijke ingang wijzigen om te kunnen blijven voldoen aan de toepasselijke regelgeving, of aan gewijzigde praktijk, binnen de grenzen van de toepasselijke reglementering. De meest recente versie van de Cookie Policy wordt steeds op de website geplaatst. Daarom is het aangewezen om deze Cookie Policy regelmatig te raadplegen op de website.9. Contact / vragenWanneer u vragen heeft over deze Cookie Policy, kan u contact met ons opnemen:AGIO BV

Bist 47

2180 ANTWERPEN (Ekeren)

info@agio.legalDeze Cookie Policy is het laatst aangepast op 7 juli 2021.


1.GeneralAGIO exists out of the following associations:(i) the private limited liability company AGIO, with registered office at 2180 ANTWERP, Bist 47, with company number 0544.533. 941 and 

(ii) the cooperative company LIGE ADVOCATEN, with registered office at 2000 ANTWERPEN, Cockerillkaai 18 with company number 0834.199.604, and the lawyers associated with them.(hereinafter referred to as “AGIO” or “we” and “us”)This website uses cookies. This technique is used to ensure the proper functioning and functionality of the website and mobile applications and applications and to collect information about your use of them.This Cookie Policy is part of AGIO’ Privacy Statement.

 2. CookiesCookies are small text files that can be stored on your computer or other internet-enabled devices such as a tablet or smartphone when you visit a website. These text files store information, such as your language preference, which can be recognised by the website during a later visit. When you visit the website again, this cookie is sent to the website again. In this way the website will recognize your browser.This Cookie Policy describes which cookies and for what reasons they are used and how you can change your cookie settings. Please note that turning off the cookies will affect the functionality of the website.

 3. For what purpose do we use cookies?Cookies are used for the following purposes:
 • To operate the online services, some cookies are necessary for the functionality of the website.

 • To improve the quality of the online services and tailor them to the users.

 • To further secure the system.

 • To measure the use of our websites (statistical purposes).

 • To provide better and personalized services and advertising that matches users’ interests.

4. What cookies do we use?The following types of cookies are used on this website:1. Necessary functional cookiesNecessary functional cookies are cookies that are required to properly use our online services. We use these cookies to, amongst other things, ensure:
 • Remember information that you enter or indicate on the different pages. This avoids you having to re-enter or indicate all your data or preferences.

 • Read your browser settings to optimize displaying our website on your screen.

 • Load the website evenly, so that it remains accessible at all times.If you refuse these cookies, certain parts of the website and applications will not work or will work optimally. We are not required to obtain your consent for the use of strictly necessary cookies.2. Analytical cookiesAnalytical or performance cookies assess the operation of the website and mobile apps in order to improve the user experience. These cookies allow us to recognize visitors to our website and applications, count the number of visitors and determine how they navigate. This helps us to improve visitor navigation and ensure that visitors find what they need more quickly and easily.NAME: _ga

TYPE: Analytical

PURPOSE:  To collect user statistics

DURATION: 2 yearsNAME: _gat

TYPE: Analytical

PURPOSE:  To collect user statistics

DURATION: 1 minuteNAME: _gid

TYPE: Analytical

PURPOSE:  To collect user statistics

DURATION: 24 hoursIf you notice that other cookies are placed through our website, we thank you to notify us immediately so that we can make the necessary adjustments.

5. How long do cookies last?Based on the existence of cookies, we distinguish between temporary and permanent cookies.Temporary cookies are stored temporarily in your browser or (mobile) application. This means that those cookies are deleted as soon as you close your browser or (mobile) application.Permanent cookies remain on your computer or mobile device, even if you have closed your browser or (mobile) application. Permanent cookies allow us to recognize you when you revisit our website or (mobile) application later. Permanent cookies remain on your device until a predefined end date is reached, until a new cookie is installed, or until you delete them via the settings of your browser, (mobile) application or mobile device.

 6. Link to other websites and social mediaOur website may contain a link to other websites which are not hosted by us. In case you visit these websites / social media, you should carefully read their privacy – cookie policy. We cannot be held responsible for their policies and actions.

 7. How can you manage and disable cookies?Browser settings: it is possible to disable or adjust cookies by adjusting browser settings. Please note that restricting cookies may affect the proper functioning of the website and mobile applications. On the following website you will find for most browsers the method to refuse cookies:

https://www.aboutcookies.orgFor more information per browser type, see also the following links:8. Modification and agreement to Cookie PolicyAGIO may amend this Cookie Policy at any time with immediate effect to remain in compliance with applicable regulations, or changed practice, within the limits of applicable regulations. The most recent version of the Cookie Policy will always be posted on our website. Therefore, it is recommended to regularly consult this Cookie Policy on the website.

 9. Contact / QuestionsIf you have any questions about this Cookie Policy, you can contact us:AGIO BV

Bist 47

2180 ANTWERPEN (Ekeren)

info@agio.legalThis Cookie Policy was last updated on 7 July 2021.