Algemene Voorwaarden Agio Legal

Agio Legal BV is een Belgisch advocatenkantoor onder de vorm van een besloten vennootschap met als doel de uitoefening van het recht in de ruimste zin van het woord. De zetel is gevestigd te Bist 47, 2180 Antwerpen (België) en AGIO is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0544.553.941 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (AGIO).

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door AGIO aanvaarde opdracht voor een natuurlijke of rechtspersoon die AGIO om juridisch advies vraagt (de Cliënt). Door ondertekening van de Opdrachtbrief of gebruik van onze Diensten erkent de Cliënt kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en aanvaardt hij dat op de Diensten uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij tussen de Cliënt en AGIO uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op de eerste Diensten die aan de Cliënt worden verleend, maar ook op latere Diensten die door AGIO aan de Cliënt worden verleend.

Versie van: 5/12/2023

A. Onze rol
De Diensten: Wij zullen de diensten verlenen onder de voorwaarden zoals beschreven in de Opdrachtbrief (de Diensten). Naarmate een zaak zich ontwikkelt, kan de omvang van de vereiste juridische werkzaamheden veranderen. Indien dit het geval is, zullen wij dit zo spoedig mogelijk met u bespreken om eventuele wijzigingen in de omvang van de Diensten en de Opdrachtbrief overeen te komen.
Contactpersoon: Wij beseffen dat, hoewel u ons als kantoor opdracht geeft om voor u op te treden, dit vaak het gevolg is van uw relatie met een bepaalde partner of advocaat binnen het kantoor. Als u een bepaalde partner of advocaat vraagt om in een zaak op te treden, verwachten wij dan ook dat hij/zij dat zal doen.
Conflicten: Voor aanvang van de Diensten zijn wettelijke controles op belangenconflicten uitgevoerd. Als er conflicten zijn waarvan u wilt dat wij die kennen, laat dat dan aan uw contactpersoon weten.
Reactietijden: Wij streven naar snelle reactietijden die in overeenstemming zijn met onze plicht aan u om weloverwogen advies te geven en wij zullen te allen tijde trachten ons te houden aan elke redelijke termijn die u ons stelt (hoewel wij vertraging kunnen oplopen door derden of andere factoren waarop wij geen invloed hebben).
Informatie: Om onze doeltreffendheid te maximaliseren moeten wij met u samenwerken als een team. Als onze cliënt bent u verantwoordelijk voor de goedkeuring van de te volgen strategie in een bepaalde zaak en voor het geven van instructies aan ons. Vaak is ons werk afhankelijk van de tijdige verstrekking van informatie door u (of uw andere adviseurs). Wij gaan ervan uit dat alle informatie die u ons verstrekt volledig en juist is, tenzij u ons het tegendeel meedeelt.
Klachtenprocedure: Wij streven ernaar al onze cliënten een efficiënte en effectieve service te bieden en wij zijn ervan overtuigd dat dit het geval zal zijn. Mochten zich echter problemen voordoen of mocht u suggesties hebben over hoe wij onze dienstverlening aan u kunnen verbeteren, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon om dit te bespreken.

B. Opdrachtvoorwaarden
1. Toepassingsgebied
Deze opdrachtvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die AGIO aan de Cliënt verleent en vervangen alle voorgaande versies. Overeenkomsten die afwijken van één of meer van de in deze opdrachtvoorwaarden opgenomen bepalingen treden uitsluitend in de plaats van de bepaling(en) waarvan zij afwijken, onverminderd de overige bepalingen van deze opdrachtvoorwaarden. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de Cliënt, zijn niet van toepassing, tenzij anders overeengekomen.

2. Contractuele relatie
De contractuele relatie bestaat uitsluitend tussen AGIO en de Cliënt, ook indien de Cliënt contacten heeft met een of meer specifieke advocaten van AGIO. AGIO is de enige contractuele partner van de Cliënt voor alle diensten van de advocaten van AGIO. De diensten worden geleverd door AGIO – en niet door haar individuele advocaten -. De praktische aspecten van de werkzaamheden en het precieze voorwerp van de opdracht, waaronder honorarium en kosten, worden beschreven in een Opdrachtbrief.
De aan AGIO verbonden advocaten handelen in overeenstemming met de regels van de betreffende Orde van Advocaten (Balie/Barreau) waarvan zij lid zijn. De lijst van de aan AGIO verbonden advocaten en hun status kan te allen tijde worden geraadpleegd op de website van AGIO.

3. Reikwijdte van de diensten
Bij aanvang van de samenwerking zullen AGIO en de Cliënt de precieze omvang van de door AGIO te leveren Diensten overeenkomen door middel van de ondertekening van een Opdrachtbrief. De Cliënt stemt er hierbij mee in dat de precieze omvang van de diensten kan worden vastgesteld en dat elke wijziging en/of uitbreiding daarvan zonder enige formaliteit kan geschieden en onder meer kan blijken uit correspondentie, e-mails en, in voorkomend geval, uit de stilzwijgende aanvaarding van de diensten of uit de betaling van eventuele facturen.

4. Interne toewijzing van taken
Afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zaak zal AGIO één of meer advocaten aanwijzen als de primaire contactpersonen van de Cliënt. AGIO kan een door de Cliënt aan AGIO toevertrouwd dossier of bepaalde delen of aspecten daarvan intern toewijzen of opnieuw toewijzen aan een aan AGIO verbonden advocaat. Dergelijke dossiers of delen/aspecten daarvan zullen worden toegewezen volgens de voorkeursgebieden van de respectieve bij AGIO werkzame advocaten, in overleg en overeenkomstig de eisen van de Cliënt.

5. Gebruik van derden
Naast de in het advocatenkantoor gebruikelijke taken stemt de Cliënt ermee in dat AGIO voor de uitvoering van de opdracht gebruik kan maken van derden, zoals vertalers, deurwaarders, deskundigen, notarissen, accountants, auditors, enz.
Indien voor de uitvoering van de opdracht derden dienen te worden ingeschakeld, laat de Cliënt de keuze daarvan over aan de betrokken advocaat. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden, zoals het indienen van processtukken, het verschijnen op een (regie)zitting en dergelijke door een advocaat ter plaatse.
AGIO is bevoegd om bij de uitvoering van haar Diensten derden in te schakelen, waaronder andere advocatenkantoren. AGIO zal bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. AGIO schakelt voornoemde derden in namens en voor rekening van de Cliënt, die geacht wordt deze derden rechtstreeks te hebben gecontracteerd. Tenzij anders overeengekomen, draagt de Cliënt alle honoraria, vergoedingen en kosten van deze derden en betaalt hij deze in voorkomend geval rechtstreeks aan deze derden. Indien deze kosten door AGIO worden voorgeschoten, worden zij aan de Cliënt in rekening gebracht. AGIO kan niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de tussenkomst van deze derden.

6. Informatie
AGIO informeert de Cliënt over de uitvoering van haar opdracht en de voortgang met betrekking tot de verwerking van het dossier.
De Cliënt verstrekt gedurende de gehele looptijd van de opdracht alle relevante informatie en gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen Diensten. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie en gegevens, ook indien deze kunnen worden geverifieerd. AGIO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door de Cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
De Cliënt verstrekt AGIO in beginsel alleen kopieën van voor de zaak relevante stukken. AGIO kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de bewaring van deze kopieën na afsluiting van de zaak. Het tijdens de opdracht gevormde dossier wordt door AGIO gedurende ten minste 5 jaar na afsluiting van de zaak bewaard, waarna het dossier wordt vernietigd. Indien de Cliënt originele stukken aan AGIO heeft verstrekt, verzoekt de Cliënt deze uiterlijk bij beëindiging van de zaak of de relatie met AGIO te retourneren, indien deze stukken na archivering niet mogen worden vernietigd.

7. Vergoedingen en kosten
De honoraria voor het verlenen van de Diensten worden meestal, maar niet altijd, berekend op basis van de tijd die aan een bepaald dossier is besteed en het uurtarief van de advocaten die de betrokken Diensten hebben verricht, dat varieert naargelang de ervaring en de specialisatiegraad van de betrokken advocaat. De kosten van AGIO worden berekend op een forfaitaire basis per eenheid. Zowel de uurtarieven als de kosten worden bij aanvang van de relatie cliënt-advocaat aan de Cliënt meegedeeld en worden in ieder geval op eerste verzoek aan de Cliënt verstrekt. De standaard uurtarieven worden bepaald in functie van bepaalde factoren, zoals (onder meer) het belang, de moeilijkheidsgraad, de nieuwheid, de dringendheid en het resultaat van de zaak.
Naast betaling voor Diensten op basis van een uurtarief, kunnen AGIO en de Cliënt andere formules overeenkomen voor het berekenen van honoraria en kosten, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) een vast bedrag per zaak of per geval; (ii) toerekening van de schadeclaim en/of de proceskosten uitsluitend per zaak, ongeacht de uitkomst van de zaak; (iii) een vast bedrag per jaar dat pro rata en periodiek, in beginsel per maand, wordt gefactureerd; en/of (iv) een succesfee bovenop de overeengekomen standaard uurtarieven.
De tarieven voor de honoraria en kosten worden periodiek, ten minste jaarlijks, herzien. De in de Opdrachtbrief genoemde tarieven zijn aan wijziging onderhevig. De herziene tarieven worden van kracht bij aanvaarding door de Cliënt.
AGIO behoudt zich het recht voor om voor aanvang en gedurende de looptijd van de opdracht door middel van een voorschotnota een voorschot van de Cliënt te verlangen en pas na betaling van deze voorschotnota haar werkzaamheden aan te vangen of voort te zetten. Eerder in rekening gebrachte voorschotten worden verrekend in de eindafrekening.
Indien de opdrachtbevestiging een schatting van het honorarium van AGIO bevat, dient de Cliënt zich ervan bewust te zijn dat deze schatting te goeder trouw is gemaakt, maar niet bindend is, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. AGIO zal de Cliënt op de hoogte stellen indien de schatting vóór het einde van de opdracht wordt bereikt en vermoedelijk aanzienlijk zal worden overschreden.
De kantoorkosten van AGIO bestaan uit alle eenmalige uitgaven en administratieve kosten die voortvloeien uit de behandeling van een zaak (met inbegrip van, maar niet beperkt tot reiskosten, honoraria van deskundigen, recherchekosten, griffierechten, vertaalkosten, koeriers en speciale postdiensten, inbinden van documenten, etc., en secretariële overuren) en worden tegen kostprijs in rekening gebracht. Wanneer deze een aanzienlijk deel van de factuur van AGIO kunnen uitmaken, zal AGIO de Cliënt vooraf om goedkeuring van de uitgaven vragen.
De gerechtskosten en uitgaven die de advocaat aan derden, zoals deurwaarders, griffiers, vertalers en overheidsinstanties, moet betalen, worden in de regel rechtstreeks door de Cliënt aan die derde betaald, tenzij anders overeengekomen.
De BTW (tegen 21%) is verschuldigd op de erelonen en kosten die aan de Cliënt worden aangerekend, behalve wanneer de wet of een van haar uitvoeringsbesluiten of een administratieve beslissing in een uitzondering voorziet.
In rechtszaken kan de rechter de niet in het gelijk gestelde partij veroordelen tot betaling aan de in het gelijk gestelde partij van een forfaitaire vergoeding voor de proceskosten. Dit forfaitaire bedrag wordt bepaald volgens een bij wet of regelgeving vastgestelde schaal en vertegenwoordigt de bijdrage van de niet in het gelijk gestelde partij in de gerechtskosten van de winnende partij. Dit forfaitaire bedrag stemt niet noodzakelijk overeen met de erelonen en kosten die AGIO daadwerkelijk voor het geschil in rekening brengt.

8. Facturering en betalingen
Honoraria en kosten worden in beginsel maandelijks aan de Cliënt gefactureerd. Deze facturen zijn betaalbaar binnen 10 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
AGIO is verplicht haar factuur op naam van de Cliënt te stellen, ook indien de factuur door een derde (zoals een verzekeringsmaatschappij) wordt betaald. Cliënt is als genoemde Cliënt aansprakelijk voor de betaling van de facturen van AGIO. Met inachtneming hiervan en van met de Cliënt overeengekomen afspraken over het tijdstip van betaling kan AGIO aanvaarden dat haar factuur rechtstreeks door de derde wordt betaald. In deze omstandigheden geeft de Cliënt AGIO de bevoegdheid om rechtstreeks met de derde te handelen om de betaling te vergemakkelijken.
Niet-betaling van het geheel of een deel van een factuur op de vervaldag maakt ook alle andere facturen (zelfs die welke nog niet vervallen zijn) van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Bovendien heeft AGIO in dat geval het recht om ofwel de uitvoering van haar werkzaamheden in alle zaken waarbij de Cliënt betrokken is op te schorten totdat alle facturen volledig zijn betaald, ofwel haar algehele samenwerking met de Cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. AGIO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting of beëindiging van haar werkzaamheden.
Elke klacht en/of protest tegen de facturen van AGIO moet, om ontvankelijk te zijn, binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven worden ingediend. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de wet op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande saldo, met een minimum van 125 EUR, onverminderd het recht van AGIO om vergoeding te eisen van de werkelijk geleden schade en de eventuele kosten. De inschrijving van deze factuur in de boekhouding van AGIO geldt als bewijs van verzending en ontvangst door de geadresseerde.
Indien meerdere Cliënten gezamenlijk de diensten van AGIO voor dezelfde opdracht of zaak aanvragen, zijn zij hoofdelijk gehouden tot betaling van de factuur.

9. Aansprakelijkheid
Tenzij anders bepaald in de beroepsregels en/of wetten die van toepassing kunnen zijn, stemt u ermee in dat uw relatie uitsluitend is met AGIO als de entiteit die met u een overeenkomst sluit om diensten te verlenen en dat elk advies dat door een partner, medewerker, adviseur of werknemer van AGIO voor u wordt gegeven of andere werkzaamheden die door die persoon worden verricht, namens AGIO worden gegeven of verricht en dat geen van die personen een persoonlijke zorgplicht jegens de Cliënt heeft. In geval van een aan AGIO toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van haar diensten, waaronder begrepen een beroepsfout van de advocaten van AGIO die hun diensten in naam en voor rekening van AGIO verrichten, zal derhalve uitsluitend AGIO door de Cliënt aansprakelijk worden gesteld en niet haar partners, advocaten of personeel.
De verplichtingen van AGIO zijn louter een inspanningsverplichting. AGIO’s aansprakelijkheid, ongeacht of deze voortvloeit uit contract, nalatigheid of anderszins, voor verliezen, schade, kosten en uitgaven in verband met de diensten zal in geen geval, behalve bij opzet of fraude, het bedrag van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van AGIO overschrijden.
AGIO en haar advocaten hebben een verzekering afgesloten voor hun beroepsaansprakelijkheid. De dekking waarin deze verzekeringsovereenkomst voorziet, geldt voor de gevolgen van daden en handelingen die wereldwijd worden verricht, voor activiteiten die de verzekerden vanuit hun kantoor(s) in België uitvoeren en is onderworpen aan de verduidelijkingen die in de verzekeringsovereenkomst zijn opgenomen. Zij zijn echter niet verzekerd tegen aanspraken die worden gemaakt in de Verenigde Staten van Amerika of Canada, of onder de wetten of jurisdictie van de Verenigde Staten van Amerika of Canada.
Voor de specifieke voorwaarden van de verzekeringsdekking verwijst AGIO naar de tekst van voornoemde verzekeringsovereenkomsten, waarvan de bepalingen te allen tijde prevaleren boven de samenvatting van de verzekerings-voorwaarden in deze Opdrachtvoorwaarden. Op verzoek wordt een exemplaar van deze verzekering-sovereenkomsten kosteloos aan de Cliënt ter beschikking gesteld.
De Cliënt acht de standaardverzekering van AGIO toereikend en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt als gevolg van een beroepsfout van de advocaat beperkt is tot het bedrag waarvoor de advocaat verzekerd is. Deze beperking geldt niet in geval van een opzettelijke of ernstige fout van de advocaat. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder enige fout van de advocaat, is de vergoeding van schade op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt tot de hoofdsom, kosten en rente voor het bedrag van het door de Cliënt in de betreffende zaak betaalde honorarium.
Elke gerechtelijke procedure die voortvloeit uit de levering van de Diensten kan alleen worden ingesteld door een partij na kennisgeving van dit voornemen aan de andere partij binnen 5 jaar na de datum waarop de kennisgevende partij voor het eerst kennis krijgt of redelijkerwijs kennis had moeten krijgen van de feiten die tot de aansprakelijkheid of vermeende aansprakelijkheid hebben geleid.
AGIO is niet aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven die op enigerlei wijze voortvloeien uit frauduleuze of nalatige handelingen of verzuimen, onjuiste voorstellingen van zaken of verzuim van de Cliënt of van zijn bestuurders, werknemers, agenten of onderaannemers.
AGIO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van enige door AGIO ingeschakelde derde, zelfs indien deze derden hun bezoldigingen/vergoedingen en kosten aan AGIO in rekening zouden brengen en/of indien deze derden als onderaannemers van AGIO zouden worden beschouwd.
AGIO kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving van de Cliënt of van derden.
Geen der partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen indien deze vertraging of niet-nakoming het gevolg is van omstandigheden waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.

10. Middelen van derden
Alle gelden die AGIO voor de Cliënt aanhoudt, hetzij uit hoofde van honoraria of verschotten of anderszins, worden geplaatst op een derdenrekening die AGIO overeenkomstig de voorschriften van de balie aanhoudt bij een geselecteerde financiële instelling. AGIO is jegens de Cliënt of enige andere persoon niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming of handelen of nalaten van een financiële instelling waarbij AGIO gelden aanhoudt of via welke gelden worden overgemaakt. Bijgevolg kan AGIO niet aansprakelijk worden gesteld voor terugbetaling of overschrijving van bedragen die de betrokken financiële instelling niet kan terugbetalen of overmaken.
AGIO maakt alle bedragen die zij namens de Cliënt ontvangt over aan de Cliënt. Indien AGIO een bedrag niet kan overmaken, stelt zij de Cliënt daarvan in kennis. AGIO kan echter de nodige bedragen inhouden op de bedragen die zij namens de Cliënt ontvangt ter dekking van openstaande facturen. Deze bepaling laat het recht van de Cliënt om de declaraties van AGIO te betwisten onverlet.

11. Documentatie
AGIO behoudt het auteursrecht en alle andere rechten op alle aan Cliënt verstrekte documentatie in welke vorm dan ook, tenzij anders overeengekomen. Cliënt kan van deze documentatie kopieën maken voor eigen intern gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AGIO zal de Cliënt de adviezen, memoranda, notities, (concept)overeenkomsten, processtukken en alle andere door AGIO opgestelde en verstrekte intellectuele werken, anders dan in het kader van de aan AGIO verstrekte opdracht, op geen enkele wijze verspreiden, openbaar maken of gebruiken.
AGIO behoudt zich het recht voor de ideeën, concepten, informatie of knowhow uit aan de Cliënt verstrekte werken verder te ontwikkelen en te gebruiken.
Wanneer AGIO documenten in conceptvorm (op papier of elektronisch) levert, zal de Cliënt deze niet gebruiken of erop vertrouwen zonder voorafgaand overleg met AGIO om er zeker van te zijn dat de concepten volledig aan de behoeften van de Cliënt voldoen. Cliënten zullen eventuele wijzigingen of aanvullingen vóór de uitvoering ervan bespreken. AGIO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van conceptdocumenten of documenten anders dan in de door AGIO verstrekte vorm, of in andere omstandigheden dan waarvoor zij zijn opgesteld.

12. Witwassen van geld en financiering van terrorisme
AGIO moet zich houden aan de wetgeving tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, die tot doel heeft het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen (zoals de balievoorschriften en de wet van 18 september 2017 ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contacten, zoals gewijzigd). AGIO is jegens de Cliënt onderworpen aan identificatie- en due diligence verplichtingen. AGIO moet daartoe gedurende 10 jaar informatie bewaren met betrekking tot de identificatie van de Cliënt, zijn kenmerken en het doel en de aard van de transacties. In het kader van dit proces kan AGIO overgaan tot een controle van de informatie die in het Belgische of een buitenlands UBO-register is opgenomen. De Cliënt erkent op de hoogte te zijn van de uitgebreide identificatieplicht en zal alle gevraagde identificatiegegevens verstrekken door middel van officiële documenten, met inbegrip van, in voorkomend geval, de gegevens van zijn uiteindelijke begunstigden en/of politiek prominente personen. De Cliënt verbindt zich ertoe AGIO in kennis te stellen van elke wijziging die zijn status kan beïnvloeden. AGIO behoudt zich het recht voor geen zakelijke relatie aan te gaan indien de Cliënt na een daartoe strekkend verzoek zou weigeren bepaalde informatie te verstrekken.
Bovendien kan AGIO in bepaalde gevallen verplicht zijn mogelijke vermoedens van betrokkenheid van de Cliënt bij witwasactiviteiten of de financiering van terrorisme te melden aan de stafhouder van de bevoegde orde van advocaten, zonder de Cliënt van deze melding in kennis te stellen. De stafhouder van de bevoegde Orde van Advocaten zal eventuele vermoedens zo nodig melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). AGIO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen van een dergelijke melding die te goeder trouw en in overeenstemming met de wet wordt gedaan.

13. Verwerking van persoonsgegevens
AGIO acht de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van de Cliënt van het grootste belang. De rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens van de Cliënt en de beveiliging en vertrouwelijkheid ervan zijn voor AGIO daarom zeer belangrijk. Het beleid van AGIO inzake de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de rechten van de betrokkenen, is uiteengezet in haar Privacybeleid, dat beschikbaar is op de website van AGIO ([LINK]).
AGIO kan de contactgegevens van de contactpersonen van de Cliënt, met inbegrip van hun e-mailadressen, gebruiken om hen marketingcommunicatie toe te sturen. Deze personen kunnen zich te allen tijde kosteloos afmelden voor marketingcommunicatie van AGIO.

14. Vertrouwelijkheid
Behalve indien wettelijk vereist, en in overeenstemming met de toepasselijke balievoorschriften en haar beroepsgeheim, zal AGIO de identiteit en de zaken van de Cliënt te allen tijde strikt geheim houden en ervoor zorgen dat haar medewerkers hetzelfde doen, tenzij de Cliënt de openbaarmaking van dergelijke informatie toestaat of de relevante omstandigheden reeds openbaar zijn.
AGIO zal de identiteit en de zaken van de Cliënt, met toestemming van de Cliënt, alleen bekendmaken aan: (i) professionele adviseurs die betrokken zijn bij een zaak waarvoor AGIO is aangesteld; en/of (ii) een ander professioneel kantoor aan wie wij aspecten van een zaak naar behoren kunnen delegeren om een volledig scala aan juridische en andere diensten aan de Cliënt te leveren.
AGIO kan incidenteel de naam van de Cliënt gebruiken voor marketingdoeleinden of in een context die als reclame kan worden beschouwd, tenzij anders overeengekomen. AGIO zal in dat geval nooit de zaken van de Cliënt openbaar maken.
Zoals andere communicatiemiddelen houdt communicatie per fax en elektronische post het risico in van een onopzettelijke verkeerde verzending of niet-levering van vertrouwelijk materiaal. In het bijzonder moet worden erkend dat het internet niet veilig is en dat er risico’s bestaan indien commercieel gevoelige informatie per e-mail aan of door de Cliënt wordt verzonden. Wanneer de Cliënt AGIO fax- of e-mailadressen verstrekt waarnaar materiaal moet worden verzonden, gaat AGIO ervan uit dat: (i) de Cliënt instemt met het gebruik van fax en e-mail; (ii) de regelingen van de Cliënt voldoende beveiligd zijn om het vertrouwelijke karakter van zijn belangen te beschermen; en de Cliënt doeltreffende procedures zal toepassen om de integriteit van de gegevens te beschermen, met name het screenen op virussen en andere malware. Documenten (al dan niet met vertrouwelijke informatie) die per e-mail aan de Cliënt worden toegezonden, worden niet gecodeerd, tenzij de Cliënt AGIO daar uitdrukkelijk schriftelijk om verzoekt.

15. Beëindiging en gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst
Zowel Cliënt als AGIO kunnen het contract te allen tijde beëindigen door elkaar daarvan schriftelijk in kennis te stellen. De beëindiging van de Diensten heeft echter geen invloed op de verantwoordelijkheid van de Cliënt voor de betaling van de verrichte Diensten en bijkomende kosten die vóór de beëindiging zijn gemaakt en die verband houden met een goede overgang van de zaken van de Cliënt.
AGIO heeft het recht alle papieren en documenten onder zich te houden totdat alle aan AGIO verschuldigde betalingen door de Cliënt zijn voldaan.

16. Gedeeltelijke nietigheid
Indien één of meer bepalingen van de Opdrachtvoorwaarden nietig, onafdwingbaar of ongeldig zijn, laat deze nietigheid, onafdwingbaarheid of ongeldigheid de afdwingbaarheid en geldigheid van de overige bepalingen en het overige deel van deze Opdrachtvoorwaarden onverlet. De bepalingen die door de nietigheid zouden worden aangetast of ongeldig zouden worden, blijven bindend voor het gedeelte ervan dat rechtens toelaatbaar is. Partijen verbinden zich ertoe de bepalingen die nietig of ongeldig zouden zijn, te vervangen door geldige bepalingen die de bedoelingen van Partijen zo dicht mogelijk benaderen.

17. Wijziging van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De toepasselijke algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de website van AGIO. Cliënt wordt geacht akkoord te gaan met de gewijzigde opdrachtvoorwaarden indien hij daartegen niet binnen 30 dagen na bekendmaking van de gewijzigde opdrachtvoorwaarden uitdrukkelijk bezwaar maakt.

18. Toepasselijk recht – bevoegde rechter
De overeenkomsten tussen AGIO en de Cliënt worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht (met inbegrip van, in voorkomend geval, elke toepasselijke verordening van de balie), met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht die een andere wet van toepassing zouden verklaren. Partijen zullen eerst te goeder trouw pogen hun geschillen in der minne te schikken. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil tussen partijen met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van een opdracht.