Agio Finance Privacy

Het gebruiken van de website www.agio geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de hierna uiteengezette gebruiksvoorwaarden van de website. Indien u één of meer gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, kan u van de website geen gebruik maken.

De website behoort toe aan en wordt beheerd door AGIO (hierna gedefinieerd). “AGIO” : AGIO bestaat uit de volgende associaties: (i) de BV AGIO, met zetel te 2180 ANTWERPEN, Bist 47, met ondernemingsnummer 0544.533.941 en (ii) de CV LIGE ADVOCATEN, met zetel te 2000 ANTWERPEN, Cockerillkaai 18 met ondernemingsnummer 0834.199.604, en de met hun verbonden advocaten.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De toepasselijke gebruiksvoorwaarden zijn deze die gelden op het ogenblik dat de verbinding met de website wordt gemaakt.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan AGIO of rechthoudende derden.  

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. AGIO levert inspanningen om de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel te houden. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of mocht bepaalde informatie op de site ontbreken, zal AGIO inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. AGIO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Onjuistheden op de site kan u aan de beheerder van de site melden. Alle inhoud van de site kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. AGIO geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. AGIO kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site, dit met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden, of onrechtstreekse verwijzingen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert geen goedkeuring van de inhoud ervan. AGIO verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.  

PRIVACYBELEID

AGIO hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie). AGIO kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs de welke u naar onze website gekomen bent, of het webadres waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te verbeteren voor de gebruikers.  

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.  

WordPress

Functional

Usage

We use WordPress for website development. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

Name
Expiration
session
Function
Store browser details
Name
Expiration
session
Function
Read if cookies can be placed
Name
Expiration
persistent
Function
Store user preferences
Name
Expiration
1 year
Function
Store user preferences
Name
Expiration
persistent
Function
Store logged in users

Complianz

Functional

Usage

We use Complianz for cookie consent management. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties. For more information, please read the Complianz Privacy Statement.

Functional

Name
Expiration
365 days
Function
Store if the cookie banner has been dismissed
Name
Expiration
365 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
365 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
365 days
Function
Store cookie consent preferences
Name
Expiration
365 days
Function
Store cookie consent preferences

WPML

Functional

Usage

We use WPML for locale management. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Functional

Name
Expiration
1 day
Function
Store language settings

iThemes Security

Functional

Usage

We use iThemes Security for security and fraud prevention. Read more

Sharing data

For more information, please read the iThemes Security Privacy Statement.

Functional

Name
Expiration
10 minutes
Function
Provide the hiding of the WordPress login URL

Google DoubleClick

Marketing

Usage

We use Google DoubleClick for cross-channel advertising. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google DoubleClick Privacy Statement.

Marketing

Name
Expiration
13 months
Function
Provide ad delivery or retargeting
Name
Expiration
persistent
Function
Store and track conversions
Name
Expiration
2 years
Function
Provide ad delivery or retargeting
Name
Expiration
13 months
Function
Provide ad delivery or retargeting
Name
Expiration
persistent
Function
Store and track conversions
Name
Expiration
2 weeks
Function
Store user preferences
Name
Expiration
2 years
Function
Provide ad delivery or retargeting

Google Fonts

Marketing

Usage

We use Google Fonts for display of webfonts. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google Fonts Privacy Statement.

Marketing

Name
Expiration
expires immediately
Function
Read user IP address

Google reCAPTCHA

Marketing

Usage

We use Google reCAPTCHA for spam prevention. Read more

Sharing data

For more information, please read the Google reCAPTCHA Privacy Statement.

Marketing

Name
Expiration
session
Function
Read and filter requests from bots
Name
Expiration
session
Function
Read and filter requests from bots
Name
Expiration
persistent
Function
Read and filter requests from bots

Miscellaneous

Purpose pending investigation

Usage

Sharing data

Sharing of data is pending investigation

Purpose pending investigation

Name
continueReview
Expiration
Function
Name
cmplz_user_data
Expiration
365 days
Function
Name
cmplz_policy_id
Expiration
365 days
Function
Name
cmplz_statistics
Expiration
365 days
Function
Name
hsoffset_wp-users_
Expiration
Function
Name
wpseoFrontendInspectorOpen
Expiration
Function
Name
persist:hs-beacon-1ae02e91-5865-4f13-b220-7daed946ba25
Expiration
Function
Name
persist:hs-beacon-message-1ae02e91-5865-4f13-b220-7daed946ba25
Expiration
Function
Name
uber_menu_settings_tab
Expiration
Function
Name
sp_history
Expiration
Function
Name
_grecaptcha
Expiration
Function
Name
hsoffset_team_6501897643ba8
Expiration
Function
Name
hsoffset_capability_64c0ea5b4a737
Expiration
Function
Name
wp-autosave-1
Expiration
Function
 

GARANTIES INZAKE RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Elke klant kan erop rekenen dat zijn persoonsgegevens op een faire en rechtmatige manier worden verwerkt. Dit betekent dat de gegevens enkel worden verwerkt voor de hierboven beschreven legitieme doeleinden. AGIO garandeert bovendien dat de verwerking altijd voldoende, evenredig en niet buitensporig is. AGIO kan uw gegevens overdragen naar marketing/CRM-tools die de gegevens kunnen verwerken voor een analyse van het surfgedrag teneinde gerichte meldingen te versturen. Hiervoor kunnen er third party cookies worden geïnstalleerd. We zullen uw persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk bewaren. We zullen uw gegevens echter bijhouden zolang uw account actief is of zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben om u een bepaalde service te kunnen aanbieden. AGIO heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van AGIO zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en waar relevant te melden.  

RECHT VAN VERZET

Elke klant kan verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De klant mag te allen tijde, kosteloos en zonder meer verzet aantekenen tegen de voorgestelde verwerking van zijn persoonsgegevens indien de gegevens werden verkregen voor marketingdoeleinden. U hebt ook het recht te eisen dat al uw persoonsgegevens die werden verkregen en die onvolledig of irrelevant zijn, worden verwijderd en/of te bepalen dat deze niet mogen worden gebruikt, ongeacht het verwerkingsdoel. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die niet mogen worden geregistreerd, bekend gemaakt en behouden, of persoonsgegevens die nog worden bewaard na afloop van de toegestane periode. U kunt dit recht te allen tijde, kosteloos en zonder verdere rechtvaardiging uitoefenen. De klant kan dit recht uitoefenen middels een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan AGIO verstuurd per aangetekende post. AGIO verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van het verzoek.  

RECHT OP TOEGANG

Elke klant die zijn identiteit kan aantonen heeft het recht op toegang tot alle informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens door AGIO, zoals uiteengezet in de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit omvat informatie over de doeleinden van deze verwerking, het soort informatie dat wordt verwerkt en de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. Deze privacyverklaring is een eerste indicatie. De klant kan dit recht uitoefenen middels een ondertekend schriftelijk verzoek gericht aan AGIO verstuurd per aangetekende post. AGIO verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van het verzoek.  

RECHT OP CORRECTIE

AGIO hecht groot belang aan de verzameling van accurate gegevens. Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen daarom altijd worden gecorrigeerd of zelfs verwijderd. Omdat we onmogelijk altijd op de hoogte kunnen zijn over enige fouten ten aanzien van, de onvolledigheid of onjuistheid van uw persoonsgegevens, is het aan u, de klant, om onjuistheden of weglatingen te melden en de nodige correcties aan uw geregistreerde gegevens aan te brengen. Indien u zelf het nodige niet kunt doen, neem dan contact met ons op middels een ondertekend schriftelijk verzoek verstuurd per aangetekende post. AGIO zal binnen vijftien (15) werkdagen de nodige maatregelen treffen door wijzigingen of correcties aan te brengen aan uw persoonsgegevens of door uw persoonsgegevens te verwijderen. Aangezien de verwijdering hoofdzakelijk betrekking heeft op de zichtbaarheid is het dus mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.  

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.